Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні

Анотація
Монографія видається у рамках теми дослідження «Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні» (номер державної реєстрації 0116U006540). Монографія розкриває теоретичні та прикладні основи організації бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання; досліджує сучасний стан та напрями удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів підприємницької діяльності та державного сектору економіки з урахуванням зарубіжного досвіду; розглядає бухгалтерський облік як джерело контролю та прийняття управлінських рішень; висвітлює обліково-аналітичне моделювання фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання; розкриває необхідність удосконалення підготовки фахівців з обліку та оподаткування. Для науковців, підприємців, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів. The monograph is published as part of the research topic "Development of accounting and taxation in Ukraine" (state registration number 0116U006540). The monograph reveals the theoretical and applied foundations of accounting organization in modern business conditions; examines the current state and directions for improving accounting and financial reporting of business entities and the state sector of the economy, taking into account foreign experience; considers accounting as a source of control and management decision-making; highlights the accounting and analytical modeling of the financial results of business entities; reveals the need to improve the training of accounting and taxation specialists. For scientists, entrepreneurs, university teachers, graduate students, students.
Опис
Ключові слова
Бухгалтерський облік, фінансова звітність, інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств, собівартість продукції, обліково-аналітичне моделювання, інформаційні системи бухгалтерського обліку, Accounting, financial reporting, innovation and investment activity of enterprises, cost of production, accounting and analytical modeling, accounting information systems
Бібліографічний опис
Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні : монографія [Електронний документ] / Т. М. Сторожук, Б. М. Занько, О. П. Колісник [та ін.] ; за заг. ред. Т. М. Сторожук. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2021. – 256 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 94).
Зібрання