Сутність та види товарів,що вилучаються чи приймаються на зберігання митницями та операції з ними

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Порівняльно-аналітичне право
Анотація
Стаття присвячена питанням визначення сутності та видів товарів, що вилучаються чи приймаються на зберігання митницями, та операцій із ними. За загальним правилом, під переміщенням через митний кордон України розуміють ввезення на митну територію України, вивезення з цієї території або транзит через територію України товарів та транспортних засобів комерційного призначення у будь-який спосіб. Одним і з основних завдань, що стоїть наразі перед Державною фіскальною службою України є наближення митного законодавства України до найкращих міжнародних практик, особливо в частині, що стосується розпорядження майном, що вилучається за порушення митного законодавства, оскільки чинна правова система, що регулює питання поводження з майном, котре переходить у власність держави за порушення митного законодавства, потребує докорінних змін. Проведений аналіз дозволяє виділити такі операції з вилученими товарами: фактичне вилучення товарів (здійснюється в процесі провадження справи про порушення митних правил, суб’єктами відносин є митні органи та правопорушник (його законний представник); визначення фактичного статусу товарів (здійснюється в процесі провадження справи про порушення митних правил, суб’єктами відносин є митні органи, правопорушник має право доводити заявлений митний статус товару); попередня оцінка товарів та передача їх на зберігання (здійснюється в процесі провадження справи про порушення митних правил, до винесення судового рішення про конфіскацію, суб’єктами відносин є митні органи, які передають товари на митні склади або склади підприємств); передача товарів органам ДВС України та проведення їхньої оцінки у межах виконавчого провадження; передача для реалізації (сьогодні — через електронну мережу торгів державного підприємства «СЕТАМ») із подальшим перерахуванням отриманих коштів до державного бюджету. У окремих випадках можливе повернення володільцеві майна (у випадку скасування рішення про конфіскацію або встановлення власника безгосподарного майна). The article is devoted to issues on defining of essence and types of goods that are withdrawed or deposited by Customs and procedures with them. According to the general rule, the moving across the Customs Border of Ukraine includes import of goods or commercial vehicles into the Customs territory of Ukraine, export of its from the Customs territory of Ukraine and transit of goods or commercial vehicles through the Customs territory of Ukraine in any way. One of the actual tasks of State Fiscal Service of Ukraine is approximation of the Customs Legislation of Ukraine to the best international practices, particularly in the part on disposal of property that are withdrawed for violation of Customs Legislation. The reason of such topicality is caused by necessity to reform radically current law system by wich issues on handling of property that becomes state property for violation of Customs Legislation, is regulated. The analysis that is worked out by us, let to separate a row of procedures with withdrawed goods. These procedures are: actual withdraw of goods (is carried out in the course of the case on Customs Rules violation; subjects of relationship are Customs Authorities and the offender or his legal representative); defining of actual status of goods (is carried out in the course of the case on Customs Rules violation; the subject of relationship is Customs Authorities; the offender has right to prove the declared Customs status of the goods); previous estimating of goods and removing of its to storage (is carried out in the course of the case on Customs Rules violation before the pending the confiscation order; the subject of relationship is Customs Authorities that transfer goods to Customs warehouses or warehouses of enterprises); transfer of goods to the State Executive Service of Ukraine and its estimating during enforcement proceedings; transfer of goods for its sale (with the help of Trade Electronic Net of State Enterprises “SETAM”) and with further transfer of received funds to the State Budget. In some cases a return to the owner's property is possible (in case of cancellation of the decision to confiscate or identify the owner of the landless property).
Опис
Ключові слова
товари, митне оформлення, конфіскація, вилучення, зберігання., goods, Customs Clearance, confiscation, withdraw, storage
Бібліографічний опис
Романюк У. В. Сутність та види товарів,що вилучаються чи приймаються на зберігання митницями,та операції з ними / У. В. Романюк // Порівняльно-аналітичне право. – 2019. – №4. – С. 270–274.
Зібрання