Особливості криміналістичної характеристики кіберзлочинів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
Статтю присвячено особливостям криміналістичної характеристики кіберзлочинів, а саме окремих її елементів. Зазначено, що разом з поширенням впровадження сучасних інформаційних технологій в Україні постійно зростає загроза як для державних комп’ютерних систем, так і для приватних організацій та окремих громадян. Проаналізовано, що сучасний рівень інформатизації суспільства вимагає від України забезпечити належний та ефективний механізм боротьби із кіберзлочинами як однієї із серйозних загроз національній безпеці держави. Така потреба стає ще більш очевидною, враховуючи військову агресію Російської Федерації проти нашої держави. The article is devoted to the peculiarities of the forensic characteristics of cybercrimes, namely, its individual ele¬ments. It is noted that along with the spread of the introduction of modern information technologies in Ukraine, the threat to both state computer systems and private organizations and individual citizens is constantly growing. It has been analyzed that the current level of informatization of society requires Ukraine to provide a proper and effective mechanism for combating cybercrime as one of the serious threats to the national security of the state. This need becomes even more obvious, taking into account the military aggression of the Russian Federation against our state.
Опис
Ключові слова
кіберзлочин, кіберзлочинність, криміналістична характеристика, кіберзлочинець, типові сліди кіберзлочину, способи вчинення кіберзлочину, Конвенція про кіберзлочинність, cyber crime, cybercrime, forensic characteristics, cybercriminal, typical traces of cybercrime, methods of committing cybercrime, Cybercrime Convention
Бібліографічний опис
Кузьменко О. В. Особливості криміналістичної характеристики кіберзлочинів. / О. В. Кузьменко // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2022. – № 4. – С. 162–166.
Зібрання