Місце судового прецеденту в системі юридичної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків
Анотація
Розглядається процес реформування юридичної освіти, який сьогодні потребує аналізу ситуації, уточнення понятійного апарату, удосконалення нормативно-правової бази підготовки майбутніх правників та набуття ними практичних навичок. The process of reforming legal education is considered, which today requires an analysis of the situation, clarification of the conceptual framework, improvement of the legal framework for the training of future lawyers and the acquisition of practical skills.
Опис
Ключові слова
правова система, джерела права, судовий прецедент, юридична освіта, підготовка майбутніх правників, освітній процес., legal system, sources of law, judicial precedent, legal education, training of future lawyers, educational process.
Бібліографічний опис
Сластьоненко О. Місце судового прецеденту в системі юридичної освіти / О. Сластьоненко // Вороновські читання (Судовий прецедент-джерело права або приклад правозастосування) : зб. статей, допов. та тез учасників міжнар. наук.-практ. конф, 4-5 жовтня 2019 р., м. Ірпінь / Асоціація фінансового права України, Нац. академія правових наук України, Нац. юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – С. 345–349.
Зібрання