Прогнозування тенденцій розвитку економічної безпеки України з урахуванням впливу глобалізаційних факторів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України
Анотація
У статті використано багатофакторну кореляційно-регресійну модель для прогнозування впливу глобалізаційних факторів на рівень економічної безпеки держави. Автором розроблено та реалізовано алгоритм прогнозування тенденцій розвитку економічної безпеки держави з урахуванням впливу глобалізаційних факторів. Обґрунтовано доцільність застосування результатів прогнозування при розробці державної стратегії забезпечення економічної безпеки на період до 2022рр. In this article is used multi-factor correlation-regression model to predict the impact of globalization factors on the level of economic security of the State. The author has developed and implemented an algorithm of predicting trends of the development of the economic security of the State, considering the impact of globalization factors. The expediency of using of the results of prediction during the development of the State strategy of ensuring economic security for the period to 2022.
Опис
Ключові слова
прогнозування, глобалізація, економічна безпека держави, фактор, рівень, період, трендовий аналіз, сценарій., prediction, globalization, economic security of the State, factor, level, period, trend analysis, scenario.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Прогнозування тенденцій розвитку економічної безпеки України з урахуванням впливу глобалізаційних факторів / В. В. Мартиненко // Зб. наук. пр. Національного університету державної податкової служби України. – 2013. – № 1. – С. 138–149.
Зібрання