Тактична підготовка в структурі професійної діяльності фахівця спеціальності «Правоохоронна діяльність»

Анотація
До збірника матеріалів круглого столу увійшли тези доповідей, які стали предметом обговорення учасників. Автори спрямували свій науковий пошук на дослідженні теоретичних аспектів професійної компетентності фахівця правоохоронної діяльності, яка передбачає сформованість умінь приймати самостійні рішення тактичного і стратегічного характеру, від яких буде залежати ефективність виконуваної діяльності. За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей несуть відповідальність автори. The collection of materials of the round table included abstracts of reports, which became the subject of discussion of the participants. The authors focused their research on the study of theoretical aspects of professional competence of law enforcement specialists, which involves the formation of skills to make independent decisions of a tactical and strategic nature, which will depend on the effectiveness of activities. The authors are responsible for the accuracy of facts, quotations, names, titles and other information.
Опис
Ключові слова
правоохоронна діяльність, професійна діяльність, law enforcement activity, professional activity
Бібліографічний опис
Тактична підготовка в структурі професійної діяльності фахівця спеціальності «Правоохоронна діяльність» : тези доповідей круглого столу, 03 лютого 2022 р., м. Ірпінь / Державний податковий університет, Навч.-наук. ін-т економ. безпеки та митної справи, Каф. правоохоронної діяльності. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2022. – 94 с.