Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління витратами на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає у вдосконаленні теоретичних засад наукових та практичних концепцій стратегічного управління витратами, доречність їх застосування на практиці на прикладі реального підприємства та розробка необхідних рекомендацій щодо вибору та ефективної реалізації підходу до стратегічного управління витратами. Завданнями роботи є: дослідити сутність стратегічного управління витратами; визначити значення стратегічного управління витратами; виокремити переваги та особливості застосування стратегічного управління витратами; здійснити оцінку ефективності управління витратами; розробити рекомендації щодо забезпечення ефективного стратегічного управління витратами. Предметом дослідження є процес формування системи стратегічного управління витратами на підприємстві. Об’єктом дослідження виступає система стратегічного управління витратами підприємства. За результатами дослідження сформульовані практичні рекомендації з удосконалення методики та організації обліково-аналітичних процедур з стратегічного управління витратами діяльності підприємством як основи прискорення обробки та представлення економічної інформації для прийняття управлінських рішень. Одержані результати можуть бути використані в організації обліково-аналітичного процесу менеджменту підприємства. Дипломна робота містить 65 сторінок, 20 таблиць, 16 рисунків, список використаних джерел з 38 найменувань, 5 додатків. The purpose of the work is to improve the theoretical foundations of scientific and practical concepts of strategic cost management, the appropriateness of their application in practice on the example of a real enterprise, and the development of the necessary recommendations for the selection and effective implementation of the approach to strategic cost management. The tasks of the work are: to investigate the essence of strategic cost management; determine the importance of strategic cost management; highlight the advantages and features of the application of strategic cost management; carry out an assessment of the effectiveness of cost management; develop recommendations for ensuring effective strategic cost management. The subject of the work is the process of forming a system of strategic cost management at the enterprise. The object of research is the strategic cost management system of the enterprise. The results of the work formulate practical recommendations were formulated for improving the methodology and organization of accounting and analytical procedures for strategic management of enterprise costs as a basis for accelerating the processing and presentation of economic information for management decision-making. The obtained results can be used in the organization of accounting and analytical process by the management of the enterprise. Work
Опис
Ключові слова
витрати, стратегічне управління, стратегічне управління витратами, обліково-аналітичне забезпечення управління, costs, strategic management, strategic cost management, accounting and analytical management support
Бібліографічний опис
Кизюн В. М. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління витратами на підприємстві : кваліфікаційна робота / В. М. Кизюн ; наук. кер. Л. В. Титенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. облікових технологій та бізнес аналітики. — Ірпінь, 2023. — 65 с.