Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності фахівця

Анотація
У збірнику матеріалів конференції вміщено статті з мовознавства, літературознавства, журналістики, фольклористики, етики бізнесу. Магістральною тематикою опублікованих наукових праць є специфіка формування комунікативної компетентності сучасного фахівця. The collection of conference materials contains articles on linguistics, literary criticism, journalism, folklore, business ethics. The main topics of the published scientific publications are the specifics of the formation of the communicative competence of a modern specialist.
Опис
Ключові слова
Творча індивідуальність, професія журналіста, міжкультурна комунікація, медіатекст, соціальний простір, фольклорний текст., Сreative personality, journalist profession, intercultural communication, media text, social space, folklore text.
Бібліографічний опис
Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності фахівця : зб. матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 21 лютого 2019 р. / уклад. І. В. Зайцева, О. П. Калита, А. К. Павлова ; ред. кол. Г. А. Александрова, Л. М. Копаниця, П. Г. Лузан [та. ін.] ; Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т гуманітарних наук, Каф. журналістики, української словесності та культури. – Ірпінь, 2019. – 216 с.