Рекреація в способі життя студентської молоді

dc.contributor.authorМалинський Ігор Йосиповичuk_UA
dc.contributor.authorСергієнко Юрій Петровичuk_UA
dc.contributor.authorЧаплигін Василь Петровичuk_UA
dc.contributor.authorТарангул Дмитро Олександровичuk_UA
dc.contributor.authorЛаврентьєв Олександр Миколайовичuk_UA
dc.contributor.authorMalynskyi Ihor Yosypovychen_EN
dc.contributor.authorSergienko Yurii Petrovychen_EN
dc.contributor.authorChaplyhin Vasyl Petrovychen_EN
dc.contributor.authorTarangul Dmytro Alexandrovychen_EN
dc.contributor.authorLavrentiev Oleksandr Mykolaiovychen_EN
dc.date.accessioned2023-10-23T06:42:42Z
dc.date.available2023-10-23T06:42:42Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractУ статті здійснено спробу узагальнити сучасні погляди науковців на проблему організації рекреаційної діяльності в системі фізичної культури та спорту. Встановлено, що важливого значення набуває наукова організація рекреаційної діяльності. Наведено основні підходи до визначення понять «фізична рекреація», «рекреаційна діяльність». Визначено напрямки рекреаційної діяльності, зокрема рекреаційно-туристична та рекреаційно-оздоровча діяльність. Доведено ефективність застосування технології оздоровчих занять студентської молоді з огляду позитивного впливу на показники фізичного стану, теоретичної підготовленості, обсягу рухової активності, організацію корисного дозвілля та активного відпочинку, рівня рекреаційної культури. Обґрунтовано, що подальше вдосконалення теоретичних основ фізичної рекреації, незважаючи на великий емпіричний матеріал, вимагає якісно нової форми організації знань про неї. Це потребує наукового дослідження сутності, природи та специфіки розвитку знань про фізичну рекреацію, характеристики її основних ознак, предмета і функцій, концептуальних моделей та аналізу світового досвіду організації діяльності у сфері фізичної реакції та спортивно-оздоровчого туризму. The article outlines the concept of recreation, modern recreational activity, its health orientation for students of educational institutions. It determines factors that influence the support of the motor activity of students and the effect of recreational activities. Authors make attempt to generalize the modern views of scientists on the problem of organizing recreational activities in the system of physical culture and sports and prove that scientific organization of recreational activity is of great importance. It proposes basic approaches to the definition of the terms "physical recreation", "recreational activity". The article defines directions of recreational activity, in particular recreational-tourism. The authors prove effectiveness of using recreational activities technology with its positive influence on the indicators of physical condition of students, volume of physical activity, organization of useful leisure and active rest, level of recreational culture. The article gives background to further refinement of the theoretical foundations of physical recreation, as despite of great empirical material, requires a qualitatively new form of organization of knowledge about it. This requires a scientific study of the nature, specification of the development of knowledge about physical recreation, the characteristics of its basic features, objects and functions, conceptual models and analysis of the foreign experience of organizing activities in the field of physical reaction, sports and health tourism.
dc.identifier.citationРекреація в способі життя студентської молоді / І. Й. Малинський, Ю. П. Сергієнко, В. П. Чаплигін, Д. О. Тарангул, О. М. Лаврентьєв // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт /». – 2020. – Вип. 2 (122). – С. 95–100.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/863
dc.language.isouk_UA
dc.publisherНауковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
dc.relation.ispartofseries№ 15 Науково педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт; Вип. 2 (122)
dc.relation.isreferencedby1. Бердус М. Г. Формирование теории физической рекреации в контексте основ ее метатеории : дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : 13.00.04 / М. Г. Бердус. – М.: РГБ, 2003. – 215 с. 2. Дутчак М. В. Спорт для всіх в Україні: теорія і практика / М. В. Дутчак. – К. : Олімпійська література, 2009. – 279 с. 3. Круцевич Т. Ю. Рекреація у фізичному вихованні різних груп населення / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня. – К. : Олімп. літ., 2010. – 200 с. 4. Круцевич Т. Ю. Історія розвитку фізичної рекреації / Т. Ю. Круцевич, Н. Є. Пангелова, С. Б. Пангелов. – К. : Академвидав, 2013. – 160 с. 5. Москаленко Н. Тенденції та закономірності становлення фізичної рекреації на різних історичних етапах / Н. Москаленко // Молодіжний науковий вісник : Фізичне виховання і спорт. – Луцьк, 2013. – Вип. 11. – С. 7–11. 6. Лаврентьєв О.М. Рухова активність запорука здорового способу життя / О. Лаврентьєв, О. Буток, О. Сокіл // Науковий Часопис серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт / випуск 4(85)17 – Київ: видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 65-68. 7. Лаврентьєв О.М Формування фізичного навантаження студентської молоді засобами бігу / О. Лаврентьєв, Ю. Сергієнко, В. Гулай // Науковий Часопис серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт / випуск 5(113)19– Київ: видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – С. 77-81. 8. Рут П. Вікові особливості рекреаційно-туристичної діяльності / П. Рут, Є. Рут, Б. Мицкан // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. – № 4 (16), 2011. – С. 48–52. 9. Рыжкин Ю. Е. Социально-психологические проблемы физической рекреации / Ю. Е. Рыжкин. – СПб. : Издательство СПб ГПУ «Нестор», 2005. – С. 76–84. 10. Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / авт. кол. : Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Євгена Приступи. – Л. : ЛДУФК, 2010. – 447 с. 11. Терещенко В.І. Сучасні оздоровчі технології: фітнес, рекреація, туризм: начальний посібник / В.І. Терещенко, В.П. Чаплигін. – Київ: Міленіум, 2018. – 178 с.
dc.subjectрекреація, рекреаційна діяльність, рекреаційно-оздоровчі технології, рекреаційна культураuk_UA
dc.subjectrecreation, recreational activity, recreational technologies, recreational culture.en_EN
dc.titleРекреація в способі життя студентської молоді
dc.title.alternativeRecreation in the lifestyle of students
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
statya_2020_IR_444.pdf
Розмір:
791.91 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання