Загальна психологія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України
Анотація
Навчальний посібник містить теоретичний і фактологічний матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни “Загальна психологія” відповідно до робочої програми навчальної дисципліни за напрямом підготовки “Психологія”. Буде корисним для широкого загалу читачів: слухачів, студентів закладів вищої освіти, які вивчають курси “Державне управління”, “Конфліктологія та психологія управління”, “Менеджмент організацій”, “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, магістрів, аспірантів, викладачів, а також для менеджерів, економістів, правників, науковців, урядовців, представників неурядових громадських організацій, політиків, соціальних та педагогічних працівників. The study guide contains theoretical and factual material for conducting lectures in the discipline "General Psychology" in accordance with the work program of the educational discipline in the field of training "Psychology". It will be useful for a wide range of readers: listeners, students of higher education institutions studying the courses "Public Administration", "Conflictology and Psychology of Management", "Organizational Management", "Labor Economics and Social-Labor Relations", masters, postgraduates, teachers, as well as for managers, economists, lawyers, scientists, government officials, representatives of non-governmental public organizations, politicians, social and pedagogical workers.
Опис
Ключові слова
Психологія, психічні процеси, побутова психологія, релігійна психологія, парапсихологія, наукова психологія, Psychology, mental processes, household psychology, religious psychology, parapsychology, scientific psychology
Бібліографічний опис
Загальна психологія : навч. посіб. / за заг. ред. Р. А. Калениченка, О. Г. Льовкіної, І. О. Пєтухової. – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2020. – 554 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 65).