Обліково-аналітичне забезпечення управління процесом банкрутства підприємства

dc.contributor.authorІванкевич Єлизавета Ігорівна
dc.contributor.authorIvankevych Yelyzaveta Ihorivna
dc.date.accessioned2023-03-20T12:33:22Z
dc.date.available2023-03-20T12:33:22Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та практичному застосуванні інструментарію обліково-аналітичного забезпечення в управлінні процесом банкрутства підприємства. Поставлена мета випускної (кваліфікаційної) роботи зумовила необхідність вирішення наступних завдань: – визначити сутність та економічний зміст банкрутства підприємства; – систематизувати методичні аспекти обліково-аналітичного забезпечення управління процесом банкрутства; – навести загальну характеристику бази дослідження ТОВ «Аеровент»; – розглянути організацію бухгалтерського обліку в управлінні процесом банкрутства досліджуваного підприємства; – сформувати принципи бухгалтерського обліку доходів і витрат в управлінні процесом банкрутства досліджуваного підприємства; – здійснити аналітичну оцінку банкрутства ТОВ «Аеровент»; – розробити положення превентивної системи менеджменту, спрямованої на попереджання криз і банкрутства. Предметом дослідження є обліково-аналітичне забезпечення управління процесом банкрутства підприємства Об’єктом дослідження виступає процес банкрутства підприємства. Базою дослідження виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «Аеровент». За результатами дослідження сформульовані висновки та рекомендації, щодо удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління процесом банкрутства підприємства. Одержані результати можуть бути використані підприємством у своїй фінансово-господарській діяльності. Кваліфікаційна робота містить 66 сторінок, 4 таблиці, 18 рисунків, список використаних джерел з 47 найменувань, 2 додатків. The purpose of the qualification work is the theoretical justification and practical application of the tools of accounting and analytical support in managing the process of enterprise bankruptcy. The tasks of the work are: - to determine the essence and economic content of enterprise bankruptcy; - to systematize the methodological aspects of accounting and analytical support for managing the bankruptcy process; - to provide a general description of the research base of "Aerovent" LLC; - to consider the organization of accounting in the management of the bankruptcy process of the researched enterprise; - to formulate the principles of accounting for income and expenses in the management of the bankruptcy process of the researched enterprise; - to carry out an analytical assessment of the bankruptcy of "Aerovent" LLC; - develop provisions for a preventive management system aimed at preventing crises and bankruptcy The subject of research is the accounting and analytical support for managing the bankruptcy process of an enterprise. The object of research is the process of bankruptcy of an enterprise. The basis of the research is the Aerovent Limited Liability Company. According to the results of the research are formulated conclusions and recommendations regarding the improvement of accounting and analytical support for managing the bankruptcy process of an enterprise.
dc.identifier.citationІванкевич Є. І. Обліково-аналітичне забезпечення управління процесом банкрутства підприємства : кваліфікаційна робота / Є. І. Іванкевич ; наук. кер. Т. М. Паянок ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. облікових технологій та бізнес аналітики. — Ірпінь, 2023. — 66 с.
dc.identifier.urihttp://10.10.20.13:4000/workspaceitems/6/edit
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/40
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectбанкрутство, обліково-аналітичне забезпечення, управлінський облік, платоспроможність, підприємство
dc.subjectbankruptcy, accounting and analytical support, management accounting, solvency, enterprise.
dc.titleОбліково-аналітичне забезпечення управління процесом банкрутства підприємства
dc.title.alternativeAccounting and analytical support for managing the bankruptcy process of an enterprise
dc.typeOther
Файли