Досвід формування культури безпеки та екологічного світогляду фахівців ВНЗ України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
До збірника наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнського наукового Інтернет-семінару, присвяченого Дню науки та 30 роковинам аварії на ЧАЕС «Досвід формування культури безпеки та екологічного світогляду фахівців ВНЗ України» включено наукові статті викладачів, аспірантів, студентів, в яких розглядаються питання культури безпеки, екологічного світогляду, відповідальності за безпеку життя та здоров’я як особистого, так і суспільного. Підкреслюється роль і відповідальність системи вищої освіти України за підготовку молоді з питань, які належать до галузі безпеки життєдіяльності, формування навичок безпечної поведінки, розвиток у молодого покоління мислення і свідомого ставлення до безпечної поведінки. The collection of scientific works based on the materials of the 2nd All-Ukrainian scientific Internet seminar dedicated to the Day of Science and the 30th anniversary of the accident at the Chernobyl nuclear power plant "Experience in the formation of safety culture and ecological outlook of specialists of universities of Ukraine" includes scientific articles by teachers, graduate students, students, in which issues of safety culture are discussed, ecological outlook, responsibility for the safety of life and health, both personal and public. The role and responsibility of the higher education system of Ukraine for the training of young people in the field of life safety, the formation of safe behavior skills, and the development of the young generation's thinking and conscious attitude to safe behavior are emphasized.
Опис
Ключові слова
формування культури безпеки, охорона праці, екологічні проблеми, сталий розвиток, методи навчання, formation of safety culture, labor protection, environmental problems, sustainable development, training methods
Бібліографічний опис
Досвід формування культури безпеки та екологічного світогляду фахівців ВНЗ України : зб. наук. пр. за матер. ІІ Всеукр. наук. Інтернет-семінару, присвяченого Дню науки та 30 роковинам аварії на ЧАЕС, 10 червня 2016 р. / Ун-т держ. фіскальної служби України ; ред. кол. : Н. Л. Авраменко, Є. П. Желібо, І. С. Сагайдак. – Ірпінь, 2016. – 96 с.