Актуальні питання фінансового права: матеріали Всеукраїнської науково-практичної студентської інтернет-конференції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У збірнику матеріалів наукової конференції розглядаються дискусійні питання теорії фінансового права України; концептуальні засади розвитку норм та правових інститутів фінансового права; бюджетне, податкове та банківське законодавство України: стан, проблеми та перспективи; ринок фінансових послуг як предмет фінансово-правового регулювання; напрямки та сучасні тенденції розвитку митної політики та митного права України; розвиток валютного права та валютного законодавства України The collection of materials of the scientific conference discusses the issues of the theory of financial law of Ukraine; conceptual basis of development of norms and legal institutes of financial law; budgetary, tax and banking legislation of Ukraine: state, problems and prospects; financial services market as a subject of financial and legal regulation; directions and current trends in the development of customs policy and customs law of Ukraine; development of currency law and currency legislation of Ukraine
Опис
Ключові слова
фінансове право; фінансовий контроль; бюджетне, податкове, банківське та валютне законодавство; ринок фінансових послуг; митне право, finance law; financial control; budgetary, tax, banking and currency legislation; financial services market; customs law
Бібліографічний опис
Актуальні питання фінансового права : зб. тез Всеукр. наук.-практ. студентської інтернет-конф., 16 березня 2020 р., .Ірпінь / Університет ДФС України, Навч.-наук. ін-т права, Каф. фінансового права. – Ірпінь, 2020. – 166 с.