Вплив західноєвропейських дискурсів на становлення Київської філософської школи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Українознавство
Анотація
В статті здійснюється аналіз західноєвропейських впливів на становлення вітчизняної філософської школи. Зазначається, що Київська філософська школа була започаткована П. Копніним у середині XX століття. В рамках цієї школи розроблялася теорія логіки наукового дослідження, позитивістська традиція, соціальна філософія, філософська антропологія. Вказується, що в рамках останньої досліджуються фундаментальні онтологічні проблеми існування людини, аналізуються умови та форми соціалізації людини, закономірності становлення і функціонування людської особистості, її соціально-психологічна сутність та морально-етичні визначення. Висвітлюються особливості впливу ідей М. Шелера на становлення філософської антропології. Вказується, що людина в умовах надмірної раціоналізації, розвитку науково-технічного прогресу позитивізму та матеріалізму, втрати духовно-ціннісних засад починає втрачати сенс буття, власну екзистенційну глибину та, нівелюючи свою унікальність, неповторність, перетворюється на людину споживача, людину натовпу. Досліджується вплив поглядів Р. Декарта на становлення української філософської думки. Зазначається, що він розвивав теорію пізнання та антропологію, зокрема, досліджував особливості самоствердження людини у світі. В даному контексті аналізуються також ідеї Паскаля, який, як і Декарт, звертав увагу на недосконалість людської істоти, особливо підкреслюючи онтологічно вкорінену трагічність її буття. Він зазначав, що розум є як її великою перевагою, так і великим недоліком, оскільки людина – єдина істота, яка усвідомлює власну смертність. Вказується, що саме ідеї Паскаля значною мірою вплинули на становлення української кордоцентричної традиції. The article analyzes Western European influences on the formation of the domestic philosophical school. It is noted that the Kyiv Philosophical School was founded by P. Kopnin in the middle of the 20th century. Within the framework of this school, the theory of the logic of scientific research, the positivist tradition, social philosophy, and philosophical anthropology were developed. It is indicated that within the framework of the latter, the fundamental ontological problems of human existence are investigated, the conditions and forms of human socialization, the patterns of the formation and functioning of the human personality, its socio-psychological essence and moral and ethical definitions are analyzed. The peculiarities of the influence of M. Scheler's ideas on the development of philosophical anthropology are highlighted. It is indicated that a person in the conditions of excessive rationalization, the development of scientific and technical progress of positivism and materialism, loss of spiritual and value foundations begins to lose the meaning of being, his own existential depth and, leveling his uniqueness, inimitability, turns into a consumer person, a person of the crowd. The influence of R. Descartes' views on the formation of Ukrainian philosophical thought is studied. It is noted that he developed the theory of cognition and anthropology, in particular, researched the peculiarities of a person's self-affirmation in the world. In this context, the ideas of Pascal are also analyzed, who, like Descartes, paid attention to the imperfection of the human being, especially emphasizing the ontologically rooted tragic nature of his existence. He noted that the mind is both its great advantage and its great disadvantage, since man is the only creature that is aware of its own mortality. It is indicated that it was Pascal's ideas that significantly influenced the formation of the Ukrainian Cordocentric tradition.
Опис
Ключові слова
західноєвропейські дискурси, Київська філософська школа, П. Копнін, М. Шелер, Р. Декарт, Б. Паскаль., Western European discourses, Kyiv Philosophical School, P. Kopnin, M. Scheler, R. Descartes, B. Pascal.
Бібліографічний опис
Чупрій Л. Вплив західноєвропейських дискурсів на становлення Київської філософської школи / Л. Чупрій // Українознавство. – 2020. – № 3 (976). – С. 160–167.
Зібрання