Цифрова трансформація податкових органів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою роботи є визначення трендів цифрової трансформації податкового адміністрування в сучасних умовах та розкриття впровадження технологій та інструментів для подальшої цифровізації процесу оподаткування. Об’єктом дослідження виступає процес платника податків з ДПС, складність адміністрування податків та повільна трансформація податкових систем до міжнародних систем. Базою дослідження є Головне управління ДПС у м. Києві, а саме відділ застосування штрафних санкцій з ПДВ управління оподаткування юридичних осіб. Предмет дослідження полягає у вивченні електронних сервісів податкових органів, які діють на даний час, аналізу позитивних та негативних сторін їх впровадження та розробці ефективних пропозицій щодо вирішенні проблеми, яка порушується. The purpose of the study is to identify trends in the digital transformation of tax administration in modern conditions and to reveal the introduction of technologies and tools for further digitalization of the taxation process. The object of the study is the taxpayer's process with the State Tax Service, the complexity of tax administration and the slow transformation of tax systems to international systems. The basis of the study is the Main Department of the State Tax Service in Kyiv, namely the Department of VAT Penalties of the Legal Entities Taxation Department. The subject of the study is to examine the current electronic services of the tax authorities, analyze the positive and negative aspects of their implementation and develop effective proposals to address the problem at hand.
Опис
Ключові слова
сервіси, звітність, платники податків, автоматизація процесу перевірки, електронні документи, цифровізація, податкові відносини, інформаційні ресурси та податкові дані, services, reporting, taxpayers, automation of the verification process, electronic documents, digitization, tax relations, information resources and tax data
Бібліографічний опис
Крутень Х. О. Цифрова трансформація податкових органів : кваліфікаційна робота / Х. О. Крутень ; наук. кер. Ю. В. Панура ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 66 с.