Трудове право України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : ДПУ
Анотація
Пропонований навчальний посібник покликаний допомогти студентам опанувати знання з трудового права, чинного трудового законодавства України, що регулює трудові відносини та відносин, тісно пов’язаних з ними. Викладений матеріал супроводжується завданнями для перевірки знань, термінологічним словником, рекомендованою літературою. Для самоконтролю пропонуються вправи з нормативними актами, тести, кросворди, аналітичні завдання, практичні завдання, ситуаційні завдання тощо. З метою ефективного проведення самоконтролю рекомендується використовувати модель оцінювання знань «Таксономія Блюма», яка також стане у нагоді під час підготовки до складання Єдиного державного кваліфікаційного іспиту в магістратурі. Матеріли посібника дозволяють сформувати практичні навички щодо застосування трудового законодавства України. Для студентів, курсантів, аспірантів, викладачів, практичних працівників, спеціалістів з кадрових питань, а також усіх, хто цікавиться трудовим правом. The proposed study guide is designed to help students acquire knowledge of labor law, current labor legislation of Ukraine, which regulates labor relations and relations closely related to them. The presented material is accompanied by tasks for testing knowledge, a terminological dictionary, and recommended literature. Exercises with regulations, tests, crosswords, analytical tasks, practical tasks, situational tasks, etc. are offered for self-control. For the purpose of effective self-monitoring, it is recommended to use the knowledge assessment model "Blum's Taxonomy", which will also be useful when preparing for the Unified State Qualification Exam in the master's degree. The materials of the manual allow you to develop practical skills regarding the application of the labor legislation of Ukraine. For students, cadets, graduate students, teachers, practical workers, personnel specialists, as well as anyone interested in labor law.
Опис
Ключові слова
трудове право, кодекс законів про працю, соціальне партнерство, трудовий колектив, трудовий договір, labor law, code of labor laws, social partnership, labor collective, labor contract
Бібліографічний опис
Костюченко О. Є. Трудове право України : навчальний посібник / О. Є. Костюченко : Державний податковий університет. – Ірпінь : ДПУ, 2023. – 336 с.