Концептуальні аспекти правового забезпечення податкової безпеки України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь - Полтава : Астрая
Анотація
Монографію присвячено дослідженню наукової проблеми концептуальних аспектів правового забезпечення податкової безпеки України. На основі комплексного аналізу теоретичних положень і норм вітчизняного та зарубіжного законодавства, вперше на доктринальному рівні, за результатами наукового пошуку, сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення чинного податкового законодавства в частині правового регулювання податкової безпеки України. Монографія має цільову практичну спрямованість та розрахована на суб’єктів права законодавчої ініціативи, науковцівфахівців у сфері правового забезпечення податкової безпеки України, науковопедагогічних працівників та здобувачів вищої освіти. The monograph is devoted to the study of the scientific problem of conceptual aspects of legal support of tax security of Ukraine. Based on a comprehensive analysis of theoretical provisions and norms of domestic and foreign legislation, the author formulates a number of conclusions, proposals and recommendations for improving the current tax legislation in terms of legal regulation of tax security of Ukraine for the first time at the doctrinal level, based on the results of scientific research. The monograph has a targeted practical orientation and is intended for subjects of legislative initiative, researchers and specialists in the field of legal support of tax security of Ukraine, research and teaching staff and students of higher education.
Опис
Ключові слова
правове забезпечення, податкова безпека, податкове законодавство, податкова політика, фінансова децентралізація, legal support, tax security, tax legislation, tax policy, financial decentralisation
Бібліографічний опис
Коломієць П. В. Концептуальні аспекти правового забезпечення податкової безпеки України : монографія / П. В. Коломієць ; Мін-во фінансів України, Державний податковий ун-т. – Ірпінь - Полтава : Астрая, 2023. – 468 с.
Зібрання