Досвід упровадження системи електронного кримінального провадження в Україні та ЄС

dc.contributor.authorСіренко Оксана Володимирівнаuk_UA
dc.contributor.authorКороткова Євгенія Олександрівнаuk_UA
dc.contributor.authorSirenko Oksana Volodymyrivnaen_EN
dc.contributor.authorKorotkova Yevheniia Oleksandrivnaen_EN
dc.date.accessioned2024-04-03T12:55:47Z
dc.date.available2024-04-03T12:55:47Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractНа соціальний та економічний розвиток держави на сучасному етапі істотно впливає розвиток інформаційних технологій. Сучасні технології проникають у всі сфери життя суспільства. IT-технології є незамінним інструментом і для правової системи: обмін процесуальними документами, даними, керування матеріалами проваджень між слідством, прокуратурою і судами значно прискорює, спрощує та здешевлює процеси, підвищує ефективність, знижує корупційні ризики. Розвивається юридична наука, модернізуються кримінальноправові інститути, вдосконалюючи кримінальне провадження. В Україні відбувається реформування електронної складової частини кримінального процесу, що проявляється у впровадженні електронних кримінальних процесуальних процедур та вдосконаленні електронних інформаційних систем. Під час здійснення досудового розслідування суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності (тобто державні органи, їх посадові особи; фізичні і юридичні особи, які ведуть кримінальний процес або залучаються до нього, вступають між собою у процесуальні правовідносини, набуваючи процесуальних прав і виконуючи процесуальні обов’язки) задля швидкої та ефективної діяльності обов’язково застосовують інформаційні технології. Отже, ІТ-технології застосовуються під час внесення даних до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (інформація до якого вноситься не пізніше 24 годин після подання заяви); під час направлення електронних запитів, направлення особі електронної повістки про виклик для участі у процесуальних діях (які, згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України, повинні бути виконані в розумні строки); під час отримання інформації (на запит) з електронних баз даних; у випадках формування відомостей стосовно адвокатів, які є захисниками у кримінальних провадженнях; під час електронної фіксації на стадії досудового розслідування; виготовлення технічної документації та інших аспектів. Ураховуючи вищезазначене, впровадження електронних засобів на стадії досудового розслідування потребує ретельного підходу до їх правильного застосування. З огляду на це, набуває актуальності питання вивчення досвіду країн Європейського Союзу щодо впровадження та застосування електронного формату кримінальної процесуальної діяльності в Україні. The social and economic development of the state at the present stage is significantly influenced by the development of information technology. Modern technologies penetrate into all spheres of society. IT-technologies are an indispensable tool for the legal system: the exchange of procedural documents, data, management of materials between the investigation, the prosecutor's office and the courts significantly speeds up, simplifies and reduces the cost of processes, increases efficiency, reduces corruption risks. Accordingly, legal science is developing, criminal law institutions are being modernized, and criminal proceedings are being improved. In Ukraine, the electronic component of the criminal process is being reformed, which is manifested in the introduction of electronic criminal procedural procedures and the improvement of electronic information systems. During the pre-trial investigation, the subjects of criminal procedure (ie state bodies, their officials; individuals and legal entities that conduct criminal proceedings or are involved in it, enter into procedural legal relations, acquiring procedural rights and performing procedural responsibilities), for the sake of fast and efficient operation, information technologies must be used. Thus, IT technologies are used when entering data into the Unified State Register of Pre-trial Investigations (information to which is entered no later than 24 hours after the submission of the application); when sending electronic requests, when sending a person an electronic summons to participate in procedural actions (which, according to the Criminal Procedure Code of Ukraine, must be executed within a reasonable time); when receiving information (on request) from electronic databases; in cases of formation of information concerning lawyers who are defenders in criminal proceedings; electronic recording at the stage of pre-trial investigation; preparation of technical documentation and other aspects. Given the above, the introduction of electronic means at the stage of pre-trial investigation requires a careful approach to their proper use. In view of this, the issue of studying the experience of the European Union in the implementation and application of the electronic format of criminal procedure in Ukraine becomes relevant.
dc.identifier.citationСіренко О. В. Досвід упровадження системи електронного кримінального провадження в Україні та ЄС / О. В. Сіренко, Є. О. Короткова // Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання. –2021. – № 3. – С. 338–340.
dc.identifier.doi10.32782/2524-0374/2021-3/85
dc.identifier.urihttp://lsej.org.ua/3_2021/87.pdf
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/2013
dc.language.isouk_UA
dc.publisherЮридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання
dc.relation.ispartofseries№ 3.
dc.relation.isreferencedby1. Презентували «Систему електронного кримінального провадження eCase». URL: http://www.golos.com.ua/article/329761 (дата звернення: 20.02.2021). 2. Zákon o Policii České republiky: Zákon ze dne 17.07.2008 č. 273/2008 Sb. ve znění. URL: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-273 (дата звернення: 20.02.2021). 3. Столітній А.В. Електронне кримінальне провадження у Литовській Республіці. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. Київ, 2018. № 4(20). С. 61–73. URL: http://www. chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/4-2018/stolitnij.pdf (дата звернення: 20.02.2021). 4. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů: Zákon ze dne 17.07.2008 č. 300/2008 Sb. ve znění. URL: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300 (дата звернення: 20.02.2021). 5. Столітній А.В. Електронне кримінальне провадження на стадії досудового розслідування: дис. докт. юрид. наук: 12.00.09 / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Дніпро, 2018. 639 с.
dc.subjectсуб’єкти досудового розслідування, досудове розслідування, Єдиний державний реєстр досудових розслідувань, електронне кримінальне провадження, облік кримінальних проваджень, система кримінального процесуального контролю та нагляду, досвід зарубіжних країн.uk_UA
dc.subjectsubjects of pre-trial investigation, pre-trial investigation, Unified state register of pre-trial investigation, electronic criminal proceedings, accounting of criminal proceedings, system of criminal procedure control and supervision, experience of foreign countries.en_EN
dc.titleДосвід упровадження системи електронного кримінального провадження в Україні та ЄС
dc.title.alternativeExperience of implementation of the electronic criminal proceedings system in Ukraine and the EU
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
statya_2021_IR_1278.pdf
Розмір:
724.7 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання