Ефективність іноземної інвестиційної діяльності та засоби стимулювання в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в аналізі впливу прямих іноземних інвестицій на економічне зростання України. Завданнями роботи є: - розглянути економічну сутність іноземних інвестицій; - визначити ефекти впливу іноземного інвестування на національну економіку; - провести практичні аспекти розвитку світових інвестиційних процесів; - провести аналіз міжнародних іноземних інвестицій в Україні; - виявити проблеми- та перспективи активізації процесів міжнародного інвестування в економіку України. Предметом дослідження є вплив прямих іноземних інвестицій на економічне зростання України. Об’єктом дослідження виступає економічне зростання країни та її інвестиційна привабливість. The purpose of the work is to analyze the influence of direct foreign investment on the economic growth of Ukraine. The tasks of the work are: - consider the economic essence of foreign investments; - determine the effects of foreign investment on the national economy; - conduct practical aspects of the development of global investment processes; - conduct an analysis of international foreign investments in Ukraine; - identify the problems and prospects of intensifying the processes of international investment in the economy of Ukraine. The subject of the study is the impact of foreign direct investment on the economic growth of Ukraine. The object of the study is the economic growth of the country and its investment attractiveness.
Опис
Ключові слова
іноземна інвестиційна діяльність, прямі іноземні інвестиції, інвестиційна привабливість, економічне зростання, інвестори., foreign investment activity, foreign direct investment, investment attractiveness, economic growth, investors
Бібліографічний опис
Рижук Д. В. Ефективність іноземної інвестиційної діяльності та засоби стимулювання в Україні : кваліфікаційна робота / Д. В. Рижук ; наук. кер. О. В. Коляда ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 63 с.