Оздоровче направлення хортингу

Анотація
У статті визначені рівні цінностей здоров’я хортингістів та проаналізувати їх. Зазначені відмінності оздоровчого тренування хортингу від спортивного. Також вказані переваги оздоровчого направлення хортингу. Стаття допомагає розширити розуміння впливу хортингу на фізичне та психологічне здоров’я людини, доповнюючи існуючу базу наукових досліджень у цій області. Вона надає теоретичну основу для подальших досліджень та розвитку концепцій оздоровчого хортингу, сприяючи формулюванню нових теоретичних моделей. Високий рівень спортивної майстерності, зростаюча конкуренція на європейських і світових першосдтях, підвищення вимог спортивних кваліфікацій пред'являють підвищені вимоги до рівня підготовленості спортсменів та їх відновлення після навантажень будь-якої складності і збереження здоров’я засобами хортингу. The article defines the levels of health values of Hortingists and analyzes them. The specified differences between health training of horting and sports training. Also indicated are the advantages of the health promotion of horting. The article helps to expand the understanding of the impact of horting on the physical and psychological health of a person, supplementing the existing base of scientific research in this area. It provides a theoretical basis for further research and development of health horting concepts, contributing to the formulation of new theoretical models. The high level of sportsmanship, growing competition at European and world championships, increasing the requirements of sports qualifications place increased demands on the level of preparation of athletes and their recovery after loads of any complexity and preservation of health by means of horting.
Опис
Ключові слова
фізіологічні процеси,оздоровчий хортинг, фізичний розвиток, відновлення, physiological processes, health care, physical development, recovery.
Бібліографічний опис
Оздоровче направлення хортингу / О. М. Лаврентьєв, Р. В. Головащенко, С. А. Антоненко, О. В. Деркач, А. О. Цвіга // Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – 2023. – Вип. 12 (171) 23. – С. 121–127.
Зібрання