Оцінка впливу глобалізації на стан економічної безпеки України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бізнес Інформ
Анотація
Головна мета статті полягає у статистичній оцінці впливу глобалізації на зростання національної економіки та на рівень економічної безпеки держави. Автором обґрунтовано доцільність формалізованого вираження глобалізації через підіндекс економічної глобалізації (методика KOF Index of Globalization). Доведено, що економічне зростання національної економіки відображає індекс фізичного обсягу ВВП, а стан економічної безпеки держави – рівень економічної безпеки України (методика Міністерства економічного розвитку і торгівлі). Статистично доведено, що посилення економічної глобалізації було фактором негативного впливу на динаміку ВВП протягом 1991 – 2000 рр. і фактором позитивного впливу на економічне зростання національної економіки протягом 2000 – 2008 рр.; послаблення економічної глобалізації відбулося паралельно зі зростанням національної економіки у 2009 – 2011 рр.; економічна глобалізація у 1996 – 2011 рр. у цілому позитивно вплинула на розвиток економічної безпеки України. З урахуванням отриманого наукового результату будуть плануватися подальші авторські дослідження щодо вибору та формування пріоритетів економічного розвитку України в рамках концепції національної безпеки в умовах глобалізації. The main goal of the article lies in statistical assessment of influence of globalization upon the growth of the national economy and upon the level of economic security of the state. The author justifies expediency of a formalized expression of globalization through sub-index of economic globalization (KOF Index of Globalization methods). The article proves that economic growth of the national economy reflects the index of the physical volume of GDP and the state of economic security of the state – the level of economic security of Ukraine (Ministry of Economic Development and Trade methods). It proves statistically that intensification of economic globalization was the factor of negative influence upon dynamics of GDP during 1991 – 2000 and the factor of positive impact on economic growth of the national economy in 2000 – 2008; reduction of economic globalization took place in parallel with the growth of the national economy in 2009 – 2011; economic globalization in 1996 – 2011 had, in general, a positive influence upon development of economic security of Ukraine. Further studies of the author on selection and formation of priorities of economic development of Ukraine within the concept of the national security under conditions of globalization will be planned with consideration of the obtained scientific result.
Опис
Ключові слова
глобалізація, економічна безпека держави, індекс, рівень, рейтинг, період, розвиток, національна економіка., globalization, economic security of the state, index, level, rating, period, development, national economy.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Оцінка впливу глобалізації на стан економічної безпеки України / В. В. Мартиненко // Бізнес Інформ. – 2013. – №10. – С. 35–43.
Зібрання