Цивільний процес України

Анотація
Практикум є універсальним виданням, у якому комплексно охоплено найбільш важливі питання цивільного судочинства та підібрано різноманітні практичні завдання для спонукання його читачів до творчого, креативного мислення, розвитку практичних навичок. Він складається із запитань для самоконтролю знань, тестових завдань, ситуаційних задач, творчих завдань, кросвордів та словника юридичних термінів. Розрахований на здобувачів вищої освіти, викладачів, аспірантів, науковців та широке коло зацікавлених осіб. Practicum is a universal publication that comprehensively covers the most important issues of civil justice and selects a variety of practical tasks to encourage its readers to think creatively and develop practical skills. It consists of questions for self-monitoring of knowledge, test tasks, situational tasks, creative tasks, crosswords and a dictionary of legal terms. It is intended for students of higher education, teachers, graduate students, scientists and a wide range of interested persons.
Опис
Ключові слова
цивільне процесуальне право, цивільне судочинство, інформаційно-телекомунікаційні системи, цивільна юрисдикція, цивільний процес, судовий процес, провадження, судове рішення, судочинство, civil procedural law, civil justice, information and telecommunication systems, civil jurisdiction, civil process, trial, proceedings, court decision, justice
Бібліографічний опис
Дяченко С. В. Цивільний процес України : практикум [Електронний документ] / С. В. Дяченко, Ю. Ю. Рябченко, Л. О. Самілик ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 312 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 70).