Концептуальні основи ефективного впровадження методології Agile в системі управління процесами на підприємстві

dc.contributor.authorЗубков Артур Олегович
dc.contributor.authorZubkov Artur Olegovich
dc.date.accessioned2023-05-08T05:47:41Z
dc.date.available2023-05-08T05:47:41Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМета роботи полягає в узагальненні теоретичних засад застосування методології Agile в управлінні процесами на підприємстві та аргументуванні практичних рекомендацій щодо послідовності її впровадження в систему управління ПрАТ «Миронівський хлібопродукт». Завданнями роботи є: розкрити сутність, особливості та переваги методології Agile в управлінні проєктами та процесами на підприємстві; охарактеризувати цінності, принципи та етапи впровадження методології Agile на підприємстві; провести аналіз ефективності господарської діяльності підприємства ПрАТ «Миронівський хлібопродукт», а також системи менеджменту; виокремити сильні та слабкі сторони системи управління процесами на досліджуваному підприємстві та доцільності впровадження методології Agile; обґрунтувати рекомендації щодо послідовності впровадження методології Agile в систему управління процесами на підприємстві ПрАТ «Миронівський хлібопродукт». Предметом дослідження є теоретико-методичні засади методології Agile та практичні аспекти її застосування в управлінні процесами на підприємстві. Об’єктом дослідження є система управління процесами на підприємстві. За результатами проведеного дослідження обґрунтовано рекомендації щодо послідовності введення методології Agile в систему управління процесами агрохолдингу ПрАТ «Миронівський хлібопродукт». The aim of the work is to generalize the theoretical foundations of the application of Agile methodology in process management at the enterprise and to argue practical recommendations for the sequence of its implementation in the management system of PJSC «Myronivsky Hliboproduct». The objectives of the work are: to reveal the essence, features and benefits of Agile methodology in project and process management at the enterprise; describe the values, principles and stages of implementation of Agile methodology in the enterprise; to analyze the efficiency of economic activity of the enterprise PJSC «Myronivsky Hliboproduct», as well as the management system; identify the strengths and weaknesses of the process management system at the research enterprise and the feasibility of implementing the Agile methodology; substantiate the recommendations on the sequence of implementation of the Agile methodology in the process management system at the enterprise of PJSC «Myronivsky Hliboproduct». The subject of research is the theoretical and methodological principles of Agile methodology and practical aspects of its application in process management at the enterprise. The object of research is the process management system in the enterprise. Based on the results of the study, the recommendations on the sequence of introduction of the Agile methodology into the process management system of the agricultural holding of PJSC «Myronivsky Hliboproduct» are substantiated.
dc.identifier.citationЗубков А. О. Концептуальні основи ефективного впровадження методології Agile в системі управління процесами на підприємстві : кваліфікаційна робота / А. О. Зубков ; наук. кер. О. І. Піжук ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 66 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/302
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectagile, гнучкі методи управління, Agile-методологія, ціннісно-орієнтований підхід, система управління підприємством
dc.subjectagile, flexible management methods, Agile-methodology, value-oriented approach, enterprise management system
dc.titleКонцептуальні основи ефективного впровадження методології Agile в системі управління процесами на підприємстві
dc.title.alternativeConceptual foundations of effective implementation of Agile methodology in the process management system at the enterprise
Файли