Конституційно-правові аспекти забезпечення права людини на здоров’я в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Європейські перспективи
Анотація
Метою дослідження є виявлення основних аспектів конституційного забезпечення права людини на здоров’я в Україні. Основним завданням виступає узагальнення національного досвіду, а з його врахуванням – й визначення напрямів удосконалення конституційного законодавства України в цій сфері. Встановлене, що конституційне забезпечення права на здоров’я людини в Україні міститься не лише в Основному законі, але й низці конституційно-правових актів, а проведений аналіз відповідних норм засвідчує недостатню досконалість дефініцій понять і термінів, які мають віддзеркалювати зазначене право. Виявлено, що проблемами у сфері охорони здоров’я в Україні є: відсутність сталої Концепції побудови нової національної системи охорони здоров’я, повільність проведення медичної реформи, започаткованої у 2017 р., і відходу від радянської централізованої системи управління охороною здоров’я населення. The aim of the study is to identify the main aspects of the constitutional provision of the human right to health in Ukraine. The main task is to generalize the national experience, and taking into account it - to determine areas for improving the constitutional legislation of Ukraine in this area. It is established that the constitutional provision of the right to human health in Ukraine is contained not only in the Basic Law, but also in a number of constitutional acts, and the analysis of relevant norms shows insufficient perfection of definitions of concepts and terms that should reflect this right. It was revealed that the problems in the field of health care in Ukraine are: the lack of a sustainable Concept for building a new national health care system, the slow pace of health care reform launched in 2017, and the departure from the Soviet centralized public health management system. It was found that there are a number of problems related to the following: lack of a sustainable Concept for building a new national health care system in Ukraine, slow health care reform, and departure from the Soviet centralized public health management system, and more. It is established that there are problems of socio-economic nature related to the need to ensure a stable standard of living of Ukrainian citizens in the need for effective quarantine measures, localization of threats of COVID-19 at the local level, addressing the transition to the "red zone" in some regions of Ukraine etc.
Опис
Ключові слова
Україна, право людини на здоров’я, Конституція України, забезпечення, реалізація, Ukraine, the human right to health, the Constitution of Ukraine, provision, implementation.
Бібліографічний опис
Шевченко А. Є. Конституційно-правові аспекти забезпечення права людини на здоров’я в Україні / А. Є. Шевченко, Г. А. Яцишена // Європейські перспективи. – 2022. – № 1. – С. 12–17.
Зібрання