Формування професійно-психологічних здібностей співробітників правоохоронних органів у процесі занять бойовим хортингом

Анотація
У статті розглядаються питання щодо вдосконалення способів і методів формування професійно-психологічних здібностей співробітників правоохоронних органів у процесі занять бойовим хортингом, навчання і професійно-прикладної підготовки курсантів правоохоронних спеціальностей відомчих закладів вищої освіти України засобами бойового хортингу до виконання завдань професійної та спеціальної службово-бойової діяльності. Необхідність орієнтації процесу фізичної підготовки майбутніх офіцерів до виконання службових завдань в екстремальних ситуаціях. Робиться висновок про те, що планування фізичної підготовки курсантів вищих закладів освіти системи правоохоронних органів необхідно будувати з урахуванням етапів їх професійної діяльності та раціонального розподілу бюджету часу, виділеного на фізичну підготовку, а також беручи до уваги доцільність підсумованого ефекту декількох тренувальних занять. Формування професійно-психологічних здібностей співробітників правоохоронних органів у процесі занять бойовим хортингом дозволяє вибірково впливати на виховання морально-вольових і фізичних якостей, необхідних співробітникам правоохоронних органів у професійній діяльності. Викладено особливості професійно-прикладної, фізичної підготовки курсантів правоохоронних факультетів. На підставі отриманих даних розроблена і експериментально обґрунтована методика професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів у процесі занять бойовим хортингом. Розглядаються питання ціннісних орієнтацій курсантів в сфері фізичної культури, характеру та спрямованості навчального матеріалу з бойового хортингу, підвищення рівня самосвідомості і відповідальності курсантів як суб'єктів освітнього процесу, необхідності формування та виховання курсанта у системі бойового хортингу як суб'єкта власної фізичної культури та майбутнього офіцера. The article considers the issues of improving the ways and methods of formation of professional and psychological abilities of law enforcement officers in the process of combat horting, training and professional training of cadets of law enforcement specialties of departmental institutions of higher education of Ukraine by means of combat horting to perform tasks of professional and special service. The need to orient the process of physical training of future officers to perform official duties in extreme situations. It is concluded that the planning of physical training of cadets of higher education institutions of the law enforcement system should be built taking into account the stages of their professional activities and the rational distribution of the budget allocated for physical training, as well as taking into account the feasibility of the summary effect of several training sessions. The formation of professional and psychological abilities of law enforcement officers in the process of combat horting allows you to selectively influence the education of moral and volitional and physical qualities needed by law enforcement officers in their professional activities. Features of professional-applied, physical training of cadets of law enforcement faculties are stated. On the basis of the received data the technique of professionally-applied physical training of cadets in the course of employment by combat horting is developed and experimentally substantiated. The value orientations of cadets in the field of physical culture, the nature and direction of educational material on combat horting, increasing the level of self-awareness and responsibility of cadets as subjects of the educational process, the need to form and educate cadets in combat horting as a subject of their own physical culture and future officer.
Опис
Ключові слова
бойовий хортинг, методика викладання, заклад вищої освіти, правоохоронні органи, бойовий прийом, готовність, адаптація, самозахист, удар, кидок, захват, затримання, координація, рівновага, відчуття простору, рухові навички, бойові дії, боротьба, фізична підготовка, екстремальна ситуація, спеціальні дії, прийоми затримання, прийоми захисту, прийоми конвоювання, співробітник, самооборона, combat horting, teaching methods, higher education institution, law enforcement agencies, combat reception, readiness, adaptation, self-defense, blow, throw, capture, detention, coordination, balance, sense of space, motor skills, combat, wrestling, physical training, extreme situation, special actions, methods of detention, methods of protection, methods of escorting, employee, self-defense
Бібліографічний опис
Бобік С. П. Формування професійно-психологічних здібностей співробітників правоохоронних органів у процесі занять бойовим хортингом / С. П. Бобік, Е. А. Єрьоменко, С. П. Параниця // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 23–38.
Зібрання