Управління проєктами інформатизації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : ДПУ
Анотація
Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни «Управління проєктами інформатизації», яка включена у навчальні плани підготовки бакалаврів спеціальності 051 «Економіка». Управління проєктами інформатизації є дисципліною, яка вивчає різні методи і технічні прийоми для опису, організації та спостереження за діями щодо реалізації ІТ-проєкту. Як базовий програмний продукт, обрано MS Project. Посібник має на меті навчити здобувачів вищої освіти застосовувати методи управління проєктами, сучасне програмне забезпечення та компʼютери для обґрунтування оптимальних управлінських рішень під час виконання складних інформаційних проєктів. The study guide was prepared in accordance with the program for the educational discipline "Management of informatization projects", which is included in the training plans of bachelors in the specialty 051 "Economics". Informatization project management is a discipline that studies various methods and technical techniques for describing, organizing and monitoring actions related to the implementation of an IT project. MS Project was chosen as the basic software product. The manual aims to teach students of higher education to apply project management methods, modern software and computers to substantiate optimal management decisions during the implementation of complex information projects.
Опис
Ключові слова
проєктна діяльність, інформатизація, проєкт, project activity, informatization, project
Бібліографічний опис
Управління проєктами інформатизації : навч. посіб. / уклад. О. В. Немировська, В. В. Лаговський ; Державний податковий університет. – Ірпінь : ДПУ, 2023. – 144 с.