Бойовий хортинг як система підготовки українського професійного воїна-патріота

Анотація
У цій статті проаналізовано методи та форми військово-патріотичного виховання школярів із застосуванням засобів сучасного національного виду спорту бойового хортингу та підходи до визначення сутності, змісту і завдань військово-патріотичного виховання з метою формування у дітей та молоді готовності до захисту Батьківщини. Визначено, що військово-патріотичне виховання школярів засобами бойового хортингу є самостійним напрямом виховання, методологічною основою якого є концептуальні положення щодо розвитку військово-патріотичного виховання допризовної молоді, виховання патріота і громадянина, формування у школярів високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання свого конституційного обов’язку й відповідального ставлення до майбутньої військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України. This article analyzes the methods and forms of military-patriotic education of schoolchildren using modern national sport of combat horting and approaches to defining the essence, content and objectives of military-patriotic education in order to form in children and youth readiness to defend the Motherland. It is determined that military-patriotic education of schoolchildren by means of combat horting is an independent direction of education, the methodological basis of which is conceptual provisions on development of military-patriotic education of pre-conscription youth, education of patriot and citizen, formation of high patriotic consciousness, national dignity, readiness to fulfill constitutional duty and responsible attitude to the future military service in the Armed Forces of Ukraine and other military formations in order to protect the sovereignty and territorial integrity of Ukraine.
Опис
Ключові слова
бойовий хортинг, система підготовки, українські воїни, професійні воїни, воїн-патріот, національний вид спорту України, школа підготовки українського воїна, бойові традиції, виховання, школярі, національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання, військова служба, військовий обов’язок, профорієнтація, бойова підготовка, спортсмени, військова спеціальність, combat horting, training system, Ukrainian soldiers, professional soldiers, patriot soldier, national sport of Ukraine, school of training of the Ukrainian soldier, fighting traditions, education, schoolboys, national-patriotic education, military-patriotic education, military service, military duty, professional orientation, combat training, athletes, military specialty
Бібліографічний опис
Бухтіяров О. А. Бойовий хортинг як система підготовки українського професійного воїна-патріота / О. А. Бухтіяров, Е. А. Єрьоменко, В. Л. Грищук, // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 126–139.
Зібрання