Обліково-аналітичне забезпечення моделювання фінансового стану підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою кваліфікаційної роботи є дослідити обліково-аналітичне забезпечення моделювання фінансового стану підприємства та розробити рекомендації, щодо його удосконалення. Завданнями роботи є: - розкрити сутність моделювання фінансового стану підприємства як об’єкта обліку та аналізу; - дослідження обліково-організаційних основ обліково-аналітичного забезпечення моделювання фінансового стану підприємства; - визначити галузеві особливості діяльності підприємства та їх вплив на обліково-аналітичне забезпечення моделювання фінансового стану; - здійснити моніторинг фактичного стану обліково-аналітичного забезпечення моделювання фінансового стану підприємства; - провести діагностику обліково-аналітичного забезпечення моделювання фінансового стану підприємства; - розробити пропозиції з підвищення ефективності обліково- аналітичного забезпечення моделювання фінансового стану підприємства. Предметом сукупність теоретичних положень, щодо обліково- аналітичного забезпечення моделювання фінансового стану підприємства. Об’єктом є обліково-аналітичне забезпечення моделювання фінансового стану підприємства .Базою дослідження виступає ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». За результатами дослідження сформульовані висновки та рекомендації, щодо удосконалення обліково-аналітичного забезпечення моделювання фінансового стану підприємства. Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності в ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»та інших установах та організаціях України з метою вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення моделювання фінансового стану підприємства. Дана робота стане у пригоді студентам, які навчаються на економічних факультетах, а також практичним працівникам: фахівцям, бухгалтерам, аналітичним працівникам. Кваліфікаційна робота містить 62 сторінок, 17 таблиць, список використаних джерел з 42 найменувань, 4 додатків. The purpose of the qualification work is to investigate the accounting and analytical support for modeling the financial state of the enterprise and to develop recommendations for its improvement. The tasks of the work are: - reveal the essence of modeling the financial state of the enterprise as an object of accounting and analysis; - research of accounting and organizational foundations of accounting and analytical support for modeling the financial state of the enterprise; - to determine the sectoral features of the company's activity and their impact on the accounting and analytical support for modeling the financial state; - monitor the actual state of accounting and analytical support for modeling the financial state of the enterprise; - carry out diagnostics of accounting and analytical support for modeling the financial state of the enterprise; - to develop proposals for improving the efficiency of accounting and analytical support for modeling the financial state of the enterprise. The subject is a set of theoretical provisions regarding accounting analytical support for modeling the financial state of the enterprise. The object is accounting and analytical support for modeling the financial state of the enterprise The basis of the research is PJSC "Kyiv Confectionery Factory "Roshen" The obtained results can be used in practical activities at PJSC "Kyiv Roshen Confectionery Factory" and other institutions and organizations of Ukraine with the aim of improving the accounting and analytical support for modeling the financial state of the enterprise. This work will be useful for students studying at economic faculties, as well as practical workers: specialists, accountants, analytical workers. The qualification work contains 62 pages, 17 tables, a list of used sources with 42 titles, 4 appendices.
Опис
Ключові слова
фінансовий аналіз, види фінансового аналізу, банкрутство,фінансовогосподарська діяльність, фінансово-економічний стан., financial analysis, types of financial analysis, bankruptcy, financial and economic activity, financial and economic condition.
Бібліографічний опис
Мокренко А. С. Обліково-аналітичне забезпечення моделювання фінансового стану підприємства : кваліфікаційна робота / А. С. Мокренко ; наук. кер. Ю. І. Мискін ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. облікових технологій та бізнес аналітики. — Ірпінь, 2023. — 62 с.