Проблеми правового регулювання фінансового контролю в Україні та шляхи їх вирішення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»
Анотація
У статті розкрито основні питання побудови та запровадження дієвої та єдиної системи фінансового контролю держави. Проведено аналіз сучасного стану державного фінансового контролю в державі, що надало можливість визначити характерні недоліки функціонування елементів системи державного контролю, а саме необхідність посилення процедур попереднього та поточного фінансового контролю; покращити законодавче врегулювання питань формування системи державного фінансового контролю на основі прийняття єдиного нормативного акту, що допоможе визначити єдині концептуальні засади організації фінансового контролю; оптимізації організаційної структури суб’єктів державного фінансового контролю та інші. В статті звертається увага, що існуючі проблеми в сфері фінансового контролю негативно впливають на реалізацію контролюючими органами покладених на них повноважень. Це спонукає до найшвидшого вирішення виявлених недоліків на основі запропонованих напрямів удосконалення фінансового контролю. The article reveals the main issues of building and implementing an effective and unified system of financial control of the state. An analysis of the current state of public financial control in the state, which provided an opportunity to identify the characteristic shortcomings of the elements of the state control system, namely the need to strengthen the procedures of previous and current financial control; to improve the legislative regulation of the issues of formation of the system of state financial control on the basis of the adoption of a single normative act, which will help to determine the common conceptual principles of the organization of financial control; optimization of the organizational structure of the subjects of state financial control and others. The article draws attention to the fact that the existing problems in the field of financial control negatively affect the implementation of the supervisory authorities of their powers. This encourages the fastest solution to the identified shortcomings on the basis of the proposed areas for improving financial control.
Опис
Ключові слова
державний фінансовий контроль, нормативно-правова база, правовий статус контролюючих органів, взаємодія, оптимізація системи контролю, state financial control, normative-legal base, legal status of controlling bodies, interaction, optimization of control system
Бібліографічний опис
Мельник О. П. Проблеми правового регулювання фінансового контролю в Україні та шляхи їх вирішення / О. П. Мельник, М. О. Довга // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2021. – Т. 28. – № 29. – С. 92–97.
Зібрання