Бюджет гуманітарних цілей, боргової залежності та податкових диспропорцій (експертний аналіз проєкту бюджету на 2022 рік)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ
Анотація
Проєктом бюджету передбачено, що відносний розмір видатків Зведеного бюджету в 2022 р. має зменшитися на 3,5 в.п. ВВП, а видатків Державного бюджету – на 3,9 в.п. щодо 2020 р. Однак, у 2022 році програмується підвищення відносного показника фінансування освіти (на 1,3 в.п. ВВП). Сума видатків на освіту та охорону здоров’я має зрости від 9,2% ВВП у 2019 р. до 11,5% ВВП за планом на 2022 р. Саме тому бюджет наступного року по праву можна назвати бюджетом гуманітарних цілей або бюджетом розвитку людського капіталу. З іншого боку, в 2022 році зменшуватиметься відносна величина видатків на соціальний захист населення, будівництво і ремонт доріг, громадський порядок, безпеку, судову владу, а також оборону. Основні параметри проєкту бюджету рік в частині задекларованих обсягів податкових надходжень виглядають цілком реалістичними, а за окремим статями податкових надходжень (ПДВ, рентна плата, податок на прибуток) є підстави очікувати перевиконання запланованих показників. Однак, податкова система України й надалі характеризується наявністю численних диспропорцій, які гальмують економічне зростання та впливають на перспективи наповнення бюджету в довготривалій перспективі. The draft budget stipulates that the relative size of expenditures of the Consolidated Budget in 2022 should decrease by 3.5 percentage points. GDP, and State budget expenditures - by 3.9 percentage points. in relation to 2020. However, in 2022, an increase in the relative indicator of education financing is planned (by 1.3 percentage points of GDP). The amount of spending on education and health care should increase from 9.2% of GDP in 2019 to 11.5% of GDP according to the plan for 2022. That is why next year's budget can rightfully be called a budget for humanitarian goals or a budget for the development of human capital . On the other hand, in 2022, the relative amount of spending on social protection of the population, construction and repair of roads, public order, security, judiciary, and defense will decrease. The main parameters of the budget project for the year in terms of the declared amounts of tax revenues look quite realistic, and there are reasons to expect overachievement of the planned indicators for certain types of tax revenues (VAT, rent, income tax). However, the tax system of Ukraine will continue to be characterized by the presence of numerous disproportions that inhibit economic growth and affect the prospects of filling the budget in the long term.
Опис
Ключові слова
бюджет, боргова залежність, видатки бюджету, податкові надходження, budget, debt dependence, budget expenditures, tax revenues
Бібліографічний опис
Богдан Т. Бюджет гуманітарних цілей, боргової залежності та податкових диспропорцій (експертний аналіз проєкту бюджету на 2022 рік) [Електронний ресурс] / Т. Богдан, К. Швабій ; Global Research on Optimal Ways for Development(GROWFORD) Institute. – Київ, 2021. – 48 с. – Режим доступу : https://www.growford.org.ua/research/byudzhet-gumanitarnyh-tsilej-borgovoyi-zalezhnosti-ta-podatkovyh-dysproportsij-ekspertnyj-analiz-proyektu-byudzhetu-na-2022-rik/
Зібрання