Організаційно-методичні підходи до аудиту та аналізу витрат виробництва

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад обліку і контролю витрат від операційної діяльності підприємства, а також розробка практичних рекомендацій щодо їх удосконалення. Виконання поставленої мети передбачає постановлення та вирішення подальший головних завдань: детально дослідити контроль витрат операційної діяльності підприємстві; надати загальну організаційно-економічну характеристику досліджуваному підприємству; здійснити комплексний аналіз витрат від операційної діяльності підприємства; з’ясувати особливості обліку витрат від операційної діяльності підприємства; розкрити організацію внутрішнього контролю за витратами від операційної діяльності підприємства; провести аналіз вдосконалення організації обліку витрат на підприємстві. Об’єктом магістерської роботи є система бухгалтерського обліку та контролю витрат від операційної діяльності підприємства. Предметом дослідження є сукупність теоретичних та практичних аспектів обліку і контролю витрат від операційної діяльності підприємства. The purpose of the research is to substantiate the theoretical principles of accounting and control of costs from the operational activities of the enterprise, as well as the development of practical recommendations for their improvement. Achieving the set goal involves deciding and solving the following main tasks: to investigate in detail the cost control of the company's operational activities; provide a general organizational and economic characteristic of the investigated enterprise; carry out a comprehensive analysis of the costs of the company's operational activities; find out the peculiarities of the accounting of costs from the operational activities of the enterprise; to reveal the organization of internal control over costs from the operational activities of the enterprise; conduct an analysis of improving the organization of cost accounting at the enterprise. The object of the master's thesis is the system of accounting and control of expenses from the operational activities of the enterprise. The subject of the research is a set of theoretical and practical aspects of accounting and control of expenses from the operational activities of the enterprise.
Опис
Ключові слова
аудит, аналіз , витрати виробництва, audit, analysis, production costs
Бібліографічний опис
Кузьменко М. Д. Організаційно-методичні підходи до аудиту та аналізу витрат виробництва : кваліфікаційна робота / М. Д. Кузьменко ; наук. кер. М. О. Скорик ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту державного фінансового контролю та аналізу. — Ірпінь, 2023. — 67 с.