Ефективність управління активами підприємства та шляхи її покращення

Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в узагальненні теоретичних аспектів управління активами підприємства та обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо забезпечення ефективності управління активами на підприємстві АТ «Фармак» в сучасних реаліях. За результатами дослідження обґрунтовано напрями вдосконалення системи управління активами на підприємстві. The purpose of the work is to generalize the theoretical aspects of the enterprise's asset management and substantiate practical recommendations for ensuring the effectiveness of asset management at the JSC «Farmak» enterprise in modern realities. According to the results of the study, the areas of improvement of the asset management system at the enterprise are substantiated.
Опис
Ключові слова
управління активами, оборотні активи, необоротні активи, ліквідність, рентабельність, політика управління, asset management, current assets, non-current assets, liquidity, profitability, management policy
Бібліографічний опис
Данугян К. А. Ефективність управління активами підприємства та шляхи її покращення : кваліфікаційна робота / К. А. Данугян ; наук. кер. Г. С. Мельничук ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 59 с.