Концепції організації обліково-аналітичного забезпечення економічно безпечного та стійкого розвитку підприємств за матеріалами ПрАТ «Ветропак Гостомельський склозавод»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає у визначення ролі та значення обліково-аналітичного забезпечення як важливої складової комплексної системи економічно безпечного та стійкого розвитку підприємства. Завданнями роботи є: - визначення сутності обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства та дослідженні концепцій його розвитку; - дослідження теоретичних засад обліково-аналітичного забезпечення в контексті концепції сталого розвитку підприємства; - розкриття питання формування облікової політики та її ролі в системі економічної безпеки та стійкого розвитку підприємства; - визначення особливостей облікового забезпечення економічної безпеки як основи інформаційної системи підприємства; - дослідження сутності та значення аналітичного забезпечення діяльності підприємства в умовах сталого розвитку; - визначення напрямів удосконалення звітності в умовах сталого розвитку; - побудова моделі аналізу сталого розвитку підприємства з урахуванням ризиків. Предметом дослідження є організаційні аспекти обліково-аналітичного забезпечення економічно безпечного та стійкого розвитку підприємства. Об’єктом дослідження є обліково-аналітичне забезпечення підприємства. Базою дослідження виступає ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» За результатами дослідження сформульовані пропозиції щодо формування обліково-аналітичного забезпечення підприємства. Зокрема, рекомендації щодо розробки облікової політики, яка б забезпечувала економічно безпечну діяльність і стійкий розвиток підприємства, а також сприяла формуванню достовірної інформації для потреб користувачів. Визначено напрями удосконалення звітності підприємства в умовах сталого розвитку. Одержані результати можуть бути використані при організації обліку ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод». Робота містить 67 сторінок, 10 таблиць, 13 рисунків, 1 формулу. Список використаних джерел складається з 54 найменувань. В роботі 12 додатків. Рік виконання кваліфікаційної роботи 2021-2022 рр. Рік захисту роботи 2023 р. The purpose of the work is to determine the role and importance of accounting and analytical support as an important component of an integrated system of economically secure and sustainable development of the enterprise. The objectives of the work are: - definition of the essence of accounting and analytical support of economic security of the enterprise and the study of the concepts of its development; - study of the theoretical foundations of accounting and analytical support in the context of the concept of sustainable development of the enterprise; - disclosure of the issue of accounting policy formation and its role in the system of economic security and sustainable development of the enterprise; - determination of the features of accounting support of economic security as the basis of the information system of the enterprise; - study of the essence and importance of analytical support of the enterprise in the context of sustainable development; - identification of directions for improving reporting in the context of sustainable development; - building a model of analysis of sustainable development of the enterprise taking into account risks. The subject of the study is the organizational aspects of accounting and analytical support of economically secure and sustainable development of the enterprise. The object of research is accounting and analytical support of the enterprise. The base of the research is PrJSC «Vetropack Gostomel Glassworks». According to the results of the study, proposals for the formation of accounting and analytical support of the enterprise were formulated. In particular, recommendations for the development of an accounting policy that would ensure economically secure activities and sustainable development of the enterprise, as well as contribute to the formation of reliable information for the needs of users. The directions of improvement of enterprise reporting in the conditions of sustainable development are determined. The obtained results can be used in the organization of accounting of PrJSC «Vetropack Gostomel Glassworks». The work contains 67 pages, 10 table, 13 drawing, 1 formula. The list of the used sources is counted by 54 names. In-process 12 applications. Year of qualification work 2021-2022. Year of work defense 2023.
Опис
Ключові слова
обліково-аналітичне забезпечення, економічна безпека, стійкий розвиток, інформаційна система підприємства, accounting and analytical support, economic security, sustainable development, enterprise information system
Бібліографічний опис
Денисовець Н. О. Концепції організації обліково-аналітичного забезпечення економічно безпечного та стійкого розвитку підприємств за матеріалами ПрАТ «Ветропак Гостомельський склозавод» : кваліфікаційна робота / Н. О. Денисовець ; наук. кер. О. П. Колісник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. — Ірпінь, 2023. — 67 с.