Психологічні особливості прояву посттравматичного розладу у студентської молоді в умовах війни

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) є серйозним психологічним станом, який може виникати у студентської молоді в умовах війни. Данна присвячена вивченню психологічних особливостей прояви ПТСР у цій групі людей та наданню практичних рекомендацій для його корекційної та профілактичної роботи. У процесі дослідження різні пошукові наукові методи, включаючи анкетування, інтерв'ювання та аналіз наукової літератури. Огляд наявних даних та статистика дозволяє враховувати особливості цього розладу у студентської молоді в умовах війни, його вплив на академічні досягнення, фізичне та психічне благополуччя. Отримані результати дослідження сприяють розробці ефективних стратегій корекційної та профілактичної роботи з наданням покращення психологічного стану студентської молоді. Це можуть бути рекомендації щодо проведення психологічних тренінгів, консультування, розробки спеціалізованих програм підтримки та створення доступних ресурсів. Посилення уваги на розвиток таких інтервенційних стратегій є місцем для забезпечення психологічного благополуччя студентської молоді під час війни. Дослідження розкриває значення подальшого дослідження психологічних наслідків війни для студентів і підкреслює забезпечення ефективної підтримки та реабілітації студентів, які стикаються з ПТСР, з нарахуванням покращення їхнього життя та навчання. Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a serious psychological condition that can occur in student youth in wartime conditions. This data is devoted to the study of the psychological features of the manifestation of PTSD in this group of people and the provision of practical recommendations for its corrective and preventive work. In the process of research, various searching scientific methods are used, including questionnaires, interviews and analysis of scientific literature. A review of the available data and statistics allows us to take into account the peculiarities of this disorder among student youth in wartime conditions, its impact on academic achievements, physical and mental well-being. The obtained results of the study contribute to the development of effective strategies of corrective and preventive work to improve the psychological state of student youth. These can be recommendations for conducting psychological trainings, counseling, developing specialized support programs, and creating accessible resources. Increasing attention to the development of such intervention strategies is a place for ensuring the psychological well-being of student youth during wartime. The study highlights the importance of further research into the psychological effects of war on students and emphasizes the provision of effective support and rehabilitation for students experiencing PTSD, with the aim of improving their lives and learning.
Опис
Ключові слова
посттравматичний стресовий розлад, студентська молодь, війна, психологічні особливості, прояви, корекційна робота, профілактика, рекомендації, дослідження, психологічне благополуччя, підтримка, реабілітація, вплив, стрес, post-traumatic stress disorder, student youth, war, psychological features, manifestations, correctional work, prevention, recommendations, research, psychological well-being, support, rehabilitation, impact, stress
Бібліографічний опис
Чайка А. В. Психологічні особливості прояву посттравматичного розладу у студентської молоді в умовах війни : кваліфікаційна робота / А. В. Чайка ; наук. кер.С. О. Дєніжна; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф.психології, педагогіки та соціології — Ірпінь, 2023. – 64 с.