Діагностика та корекція рівня тривоги дітей із ООП в умовах дистанційного навчання, зумовленого війною

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У першому розділі здійснено науково-теоретичний огляд психологічної літератури з досліджуваної проблеми показав актуальність обраної теми. Розкрито сутність, основні поняття, причини, підходи вивчення розвитку тривоги у дітей молодшого шкільного віку із ООП під час дистанційного навчання, зумовленого війною; проаналізовано психологічні прояви тривоги у дітей із ООП. У другому розділі підібраний та апробований психодіагностичний інструментацій для діагностики рівня тривоги у дітей молодшого шкільного віку, що мають особливі освітні потреби; зроблений якісний аналіз результатів дослідження. У третьому розділі представлено психокорекційну програму для зменшення рівня тривоги у дітей молодшого шкільного віку із ООП; розроблено методичні рекомендації батьками та педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти щодо підтримки оптимального психічного стану дітей, які мають високий показник тривоги. In the first chapter, a scientific and theoretical review of the psychological literature on the investigated problem was conducted, demonstrating the relevance of the chosen topic. The essence, key concepts, causes, and approaches to studying the development of anxiety in children of primary school age with special educational needs during distance learning, caused by war, were disclosed. The psychological manifestations of anxiety in children with special educational needs were analyzed. In the second chapter, a selection and validation of psychodiagnostic tools for assessing the level of anxiety in children of primary school age with special educational needs were carried out. A qualitative analysis of the research results was conducted. The third chapter presents a psychocorrectional program aimed at reducing the level of anxiety in children of primary school age with special educational needs. Methodological recommendations for parents and educational professionals in general education institutions were developed to support the optimal mental state of children with high anxiety levels.
Опис
Ключові слова
тривога, тривожність, діти молодшого шкільного віку, особливі освітні потреби., anxiety, worry, younger school-aged children, special educational needs.
Бібліографічний опис
Бачинська М. М. Діагностика та корекція рівня тривоги дітей із ООП в умовах дистанційного навчання, зумовленого війною : кваліфікаційна робота / М. М. Бачинська ; наук. кер. І. О. Пєтухова ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф.психології, педагогіки та соціології — Ірпінь, 2023. – 78 с.