“Пісня України” – мелодійний голос національної громади в радіопросторі Канади від 1959 р.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Національного університету «Львівська політехніка»
Анотація
В середовищі Північної Америки осмислено роль та значення для громади живого українського слова, промовленого крізь простір та роки до покоління українців. Від 1959 р. “Пісня України” безперервно звертається до своїх вірних слухачів рідною для них мовою спершу з радіостанції “CKFH 1400” (о 19.00 – 19.30), потім “CHWO” (о 16.30 – 18.00), а нині “CJMR 1320” (о 19.20 – 19.50). Завдяки безпосередньому спілкуванню з авторкою програми Н. Попович, а також аналізу архівної періодики встановлено історичну хронологію поступу ініціативи в національному середовищі українців Канади, віддано шану її зачинателям Прокопу та Вікторії Наумчукам, які започаткували багаторічну передачу, вдихнули в неї життя на наситили українським духом та звитягою на спільну національну справу сучасників. Простежено тематичну поліфонію та стилістику музичного блоку ініціативи, актуалізовано питання значимості української мови для слухачів різних категорій: для старої аудиторії як безальтернативне джерело новинної інформації про Україну, для молодших слухачів як платформа до актуалізації знань та навичок спілкування мовою предків тощо. Осмислено глибоку місію українськомовних ініціатив у справі збереження власної національної ідентичності та прийнятливості поколінь. Введено до наукового медіадискурсу імен продуцентів українського радіоконтенту Канади в різні роки, а саме: З. Прусаченко-Зубович, С. Лантуха, С. Новицького, А. Шеляк, В. Маґденко, Т. Косач, В. Бойчука, Т. Горохович, Н. Куци-Ковальчук, В. Романюка, С. Баюса, З. Онищука, У. Мельник, І. Кравець, Н. Солтис, О. Сидорчук-Соколик та інших. Охарактеризовано сприйнятливість української громади до позаефірних заходів, ініційованих чи підтримуваних програмою та її зачинателями. Серед таких щорічні благодійні “Українські вечорниці”, періодичні святкування, концерти, мюзикли, танці тощо. On the example of a specific radio initiative of the Ukrainian community in the foreign-language media environment of North America, the role and significance of the living Ukrainian word spoken through space and years to a generation of Ukrainians for the community is understood. Since 1959, “Song of Ukraine” has been continuously addressing its loyal listeners in their native language, first from radio station “CKFH 1400” (at 19.00 – 19.30), then “CHWO” (at 16.30 – 18.00), and now “CJMR1320” ( at 19.20т – 19.50). Thanks to direct communication with the author of the program, N. Popovych, as well as an analysis of archival periodicals, a historical chronology of the progress of the initiative in the national environment of Ukrainians in Canada was established, and tribute was paid to its founders, Prokop and Viktoria Naumchuk, who started the long-term program, breathed life into it and imbued it with Ukrainian spirit and success. to the common national cause of contemporaries. The thematic polyphony and stylistics of the musical block of the initiative were traced, the question of the importance of the Ukrainian language for listeners of different categories was updated: for the older audience as an irreplaceable source of news information about Ukraine, for youngerlisteners as a platform for updating knowledge and communication skills in the language of their ancestors, etc. The deep mission of Ukrainian-language initiatives in the matter of preserving one's own national identity and the acceptability of generations has been elaborated. The names of the producers of Ukrainian radio content in Canada in different years wer introduced into the scientific media discourse, among them Z. Prusachenko-Zubovych, S. Lantuha, S. Novytskyi, A. Shelyak, V. Magdenko, T. Kosach, V. Boychuka, T. Horokhovych, N. Kutsi-Kovalchuk, V. Romanyuka, S. Bayusa, Z. Onyshchuk, U. Melnyk, I. Kravets, N. Soltys, O. Sydorchuk-Sokolyk, and others. The receptivity of the Ukrainian community to off-air events initiated or supported by the program and its initiators is characterized. Among them are the annual charity “Ukrainian Evenings”, periodic celebrations, concerts, musicals, dances, etc.
Опис
Ключові слова
іномовне середовище, конвергенція радіопростору, мапа світового українськомовного радіо, “Пісня України”, радіокористувач, радіопрограма, радіопрограми української еміграції, світове медіасередовище, українськомовне радіо, українськомовні медіаініціативи., foreign language environment, convergence of radio space, map of world Ukrainianlanguage radio, “Song of Ukraine”, radio user, radio program, radio programs of Ukrainian emigration, world media environment, Ukrainian-language radio, Ukrainian-language media initiatives.
Бібліографічний опис
Гиріна Т. «Пісня України»-мелодійний голос національної громади в радіопросторі Канади з 1959 р. / Т. Гиріна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : журналістика. – 2023. – № 2. – С. 8‒14.
Зібрання