Кадровий профайлінг у роботі HR менеджерів

dc.contributor.authorБончук Оксана Владиславівна
dc.contributor.authorBonchuk Oksana Vladyslavivna
dc.date.accessioned2023-03-28T12:31:04Z
dc.date.available2023-03-28T12:31:04Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ роботі проведений ґрунтовний теоретичний аналіз досліджуваної проблеми. Розкриті основні підходи до визначення відповідальності спеціалістів, її змісту і структури у роботах вітчизняних і зарубіжних вчених. Обґрунтовані етапи та методологія дослідження. Здійснено підбір діагностичних методик для виявлення рівня здатності здобувачів вищої освіти до здійснення профайлінгової діяльності. Проведено анкетування роботодавців щодо актуальності кадрового профайлінгу в умовах сучасного ринку праці. Розроблено програму психологічного тренінгу з метою набуття майбутніми психологами необхідних знань для здійснення профайлінгової діяльності. Визначено мету, завдання, основні форми та методи, і структурні елементи тренінгової програми. A thorough theoretical analysis of the investigated problem is carried out in the work. The main approaches to determining the responsibility of specialists, its content and structure in the works of domestic and foreign scientists are disclosed. Reasoned stages and research methodology. A selection of diagnostic methods was made to identify the level of ability of higher education applicants to perform profiling activities. A survey of employers was conducted regarding the relevance of personnel profiling in the conditions of the modern labor market. A psychological training program has been developed with the aim of acquiring the necessary knowledge for future psychologists to carry out profiling activities. The purpose, tasks, main forms and methods, and structural elements of the training program are determined.
dc.identifier.citationБончук О. В. Кадровий профайлінг у роботі HR менеджерів : кваліфікаційна робота / О. В. Бончук ; наук. кер. І. О. Погорєловська ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. психології, педагогіки та соціології. — Ірпінь, 2023. – 92 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/93
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectпрофайлінг, кадровий профайдінг, професійна діяльність HR менеджерів.
dc.subjectprofiling, personnel profiling, professional activity of HR managers.
dc.titleКадровий профайлінг у роботі HR менеджерів
dc.title.alternativePersonnel profiling in the work of HR managers
dc.typeOther
Файли