Сучасні вимоги ЄС до професійної компетентності майбутніх фахівців митної сфери

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Досліджуючи питання компетентностей майбутніх фахівців митних служб доцільно акцентувати увагу на Рамкових стандартах професійних компетентностей, розроблених ЄС. Сьогодні виокремлено основні вимоги ЄС до професійної компетентності фахівців у галузі митної справи, а саме: застосування інновацій в управлінні трудовими ресурсами; управління проектами; володіння інструментами управління митними ризиками; стратегічне управління інформаційними технологіями; взаємодія з клієнтами; ініціативність; здатність до антиципації й врегулювання конфліктів; навички роботи в команді; дотримання норм професійної етики; управління конфліктами; високий рівень відповідальності за наслідки ухвалених рішень і дій; упровадження правових актів, що регулюють діяльність митних установ; розуміння процесів міжнародної торгівлі податкових і митних органів; знання міжнародних митних практик податкового адміністрування; захист фінансових інтересів; інформаційна та комп’ютерна грамотність; професійна та науково-дослідницька культура; здатність підтримувати міжособистісні зв’язки; уміння вести переговори й ухвалювати правильні рішення; володіння іноземними мовами; здатність до навчання та професійного розвитку; здійснення наукових досліджень з використанням методологічного апарату; знання культури і традицій інших країн; рефлексія. When researching the issues of competencies of future customs specialists, it is advisable to focus on the Framework Standards of Professional Competences developed by the EU. Today, the main requirements of the EU to the professional competence of specialists in the field of customs are highlighted, namely: the use of innovations in human resource management; project management; possession of customs risk management tools; strategic management of information technologies; interaction with clients; initiative; ability to anticipate and resolve conflicts; teamwork skills; compliance with professional ethics; conflict management; high level of responsibility for the consequences of decisions and actions; introduction of legal acts regulating the activities of customs institutions; understanding of the processes of international trade of tax and customs authorities; knowledge of international customs practices of tax administration; protection of financial interests; information and computer literacy; professional and research culture; ability to maintain interpersonal relationships; ability to negotiate and make the right decisions; knowledge of foreign languages; ability to study and professional development; implementation of scientific research using the methodological apparatus; knowledge of culture and traditions of other countries; reflection.
Опис
Ключові слова
компетентність, митна політика, державні службовці, вимоги, competence, customs policy, civil servants, requirements
Бібліографічний опис
Самойлова І. І. Сучасні вимоги ЄС до професійної компетентності майбутніх фахівців митної сфери / І. І. Самойлова, О. О. Самойлов // Оподаткування та економічна безпека держави в епоху діджиталізації : зб. матер. наук.-практ. круглого столу, 23 лютого 2018 р., Ірпінь / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т економіки, оподаткування та митної справи. – Ірпінь, 2018. – С. 162–164.
Зібрання