Організація охорони державної таємниці в Україні

Анотація
Навчальний посібник підготовлений на основі чинного законодавства України у сфері охорони державної таємниці з урахуванням сучасних теоретичних розробок та практичних підходів у цій сфері. Для співробітників, діяльність яких пов’язана з матеріальними носіями секретної інформації, студентів та курсантів закладів вищої освіти, слухачів підвищення кваліфікації спеціальності “Право” та “Правоохоронна діяльність”. The training manual is prepared on the basis of the current legislation of Ukraine in the field of protection of state secrets, taking into account modern theoretical developments and practical approaches in this field. For employees whose activities are related to material carriers of secret information, students and cadets of higher education institutions, trainees of advanced training in the specialty "Law" and "Law enforcement".
Опис
Ключові слова
державна таємниця, охорона державної таємниці, експертна комісія, секретна інформація, слідчі (розшукові) дії, state secret, protection of state secret, expert commission, secret information, investigative (search) actions
Бібліографічний опис
Організація охорони державної таємниці в Україні : навч. посіб. [Електронний документ] / А. М. Супруненко, І. І. Башта, А. М. Лисеюк, К. С. Свіріна ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 370 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 68).