Ділова гра як метод підвищення ефективності формування іншомовної комунікативної компетенції студентів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ScienceRise: Pedagogical Education
Анотація
В статті проаналізовані основні структурні елементи ділової гри для формування іншомовної комунікативної компетенції студентів. Доведено важливість розуміння основних структурних елементів ділової гри для її ефективного використання у процесі вивчення іноземної мови. Для ефективної організації та проведення ділових ігор у навчальному процесі визначено основні структурні елементи. Зокрема, у структурі ділової гри виділяють: мету і завдання гри; ігрову ситуацію; комплект ролей; правила гри. У процесі вивчення іноземної мови метод ділової гри має за мету навчання спілкування у ході вирішення проблем професійного характеру, а його завданнями є оволодіння комплексом навичок та умінь, достатніх і необхідних для майбутньої мовленнєвої діяльності, а також опанування мовним матеріалом, який забезпечує формування та розвиток іншомовної комунікативної компетенції. The article analyzes the main structural elements of the business game for the formation of students' foreign communication skills. The importance of understanding the basic structural elements of the business game for its effective use in the process of learning a foreign language has been proved. For the effective organization of business games in the educational process, the main structural elements are identified. In particular, in the structure of the business game we distinguish: the purpose and objectives of the game; game situation; set of roles; rules of the game. In the process of studying a foreign language, the method of a business game has the aim to teach communication in the solution of professional problems, and its tasks are mastering a set of skills and abilities sufficient and necessary for future speech activity, as well as mastery of linguistic material that ensures the formation and development of a foreign language communicative competence.
Опис
Ключові слова
ділова гра, структурні елементи, комунікативна компетенція, іншомовне спілкування, мовленнєва діяльність, комунікативна практика, foreign language communicative competence, professional training, communicative-based teaching, communicative approach, learning process
Бібліографічний опис
Волкова Л. В. Ділова гра як метод підвищення ефективності формування іншомовної комунікативної компетенції студентів / Л. В. Волкова // ScienceRise: Pedagogical Education. – 2019. – № 1 (28). – С. 43–48.
Зібрання