Психологія особистості

Анотація
Навчальний посібник містить теоретичний і фактологічний матеріал для проведення навчальних занять із навчальної дисципліни «Психологія особистості» відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія». У темах розкриваються загальні теоретичні аспекти, принципи та методи психології особистості, основні наукові поняття та їх закономірності. Особлива увага приділяється висвітленню актуальних проблем сучасної психології особистості, окресленню перспектив та обґрунтуванню оптимальних умов всебічного розвитку особистості в умовах трансформаційних змін у сучасному суспільстві. Буде корисним для широкого загалу читачів: здобувачів вищої освіти різних рівнів вищої освіти та спеціальностей, викладачів, усіх, кого цікавить проблематика особистості. The study guide contains theoretical and factual material for conducting training sessions in the educational discipline "Psychology of personality" in accordance with the educational and professional training program for students of higher education in specialty 053 "Psychology". The topics reveal general theoretical aspects, principles and methods of personality psychology, basic scientific concepts and their regularities. Special attention is paid to highlighting the current problems of modern personality psychology, outlining perspectives and substantiating the optimal conditions for the comprehensive development of the personality in the conditions of transformational changes in modern society. It will be useful for a wide range of readers: students of higher education at various levels of higher education and majors, teachers, and anyone interested in personality issues.
Опис
Ключові слова
творчість, креативність, творчій потенціал, психологія особистості, creativity, creative potential, psychology of creativity
Бібліографічний опис
Психологія особистості : навч. посіб. / уклад. І. О. Пєтухова, Р. А. Калениченко, О. Г. Льовкіна [та ін.] ; за заг. ред. Є. М. Суліми. – Ірпінь : Ун-т держ. фіскал. служби України, 2021. – 338 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 80).