Пріоритети податкової політики держави у 2021 році

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ
Анотація
Згідно п. 3 ст.27 Бюджетного кодексу України «закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються не пізніше 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку планового бюджетного періоду». З огляду на це, у даному документі викладені положення стосовно напрямів трансформації ППД, що потребують обговорення в експертному середовищі та з усіма стейкхолдерами, а у разі позитивного сприйняття зазначених пропозицій, розробки відповідного законопроєкту щодо внесення змін до Податкового кодексу України протягом першої половини 2021 року до зазначеного дедлайну. Суть представлених тут пропозицій полягає у трансформації податкової політики держави, спрямованої на формування в Україні такої системи оподаткування, яка буде сприяти довгостроковому, збалансованому, інклюзивному економічному зростанню і, водночас, забезпечувати достатній рівень доходів держави для виконання нею своїх функцій. Для цього, на нашу думку, в середньостроковій перспективі слід здійснити загальний перерозподіл податкового навантаження шляхом застосування усього переліку податків та їх складових елементів (платники, об‘єкти, база, пільги, ставки тощо), що має призвести як до усунення диспропорцій самої податкової системи України, і сприятиме (1) структурній модернізації вітчизняної економіки у довгостроковому періоді та (2) зростанню рівня добровільності сплати податків. Зазначені пропозиції в основному стосуються змін структури податкової системи та елементів податків, і не стосуються відповідних змін в системі їх адміністрування, оскільки це предмет окремої дискусії. Далі в цьому документі у параграфі І сформульовано мету і завдання податкової політики держави з огляду на соціально‐економічні проблеми, що потребують вирішення, у параграфах ІІ ‐ ІІІ представлені факти, аргументи, висновки з власних досліджень, досліджень українських та міжнародних експертів, розрахунки, які слугують обґрунтуванням сформульованих пропозицій, що представлені в параграфах ІV та V цього документу. In accordance with paragraph 3 of Article 27 of the Budget Code of Ukraine “the Laws of Ukraine or their separate provisions affecting the budget indicators (reducing budget revenues and/or increasing budget expenses) and approved no later than July 15 of the year preceding the planned one, shall be enacted not earlier than the beginning of the planned budget period”. In view of this, the document sets out the areas of state tax policy (STP) transformation which need to be discussed in the expert community and with all stakeholders, and in case of positive perception of these proposals, the development of a bill to amend the Tax Code of Ukraine in the first half of 2021 till the specified deadline. The proposals presented here are to transform the state tax policy aimed at forming a tax system in Ukraine that will promote long‐term, balanced, inclusive economic growth and, at the same time, provide a sufficient level of state revenues to perform its functions. To do this, in our opinion, in the medium term there should be a general redistribution of the tax burden by applying the entire list of taxes and their constituent elements (taxpayers, objects of taxation, tax base, benefits, tax rates, etc.), which should lead to the elimination of disparities in the tax system of Ukraine, and will contribute to (1) structural modernization of the domestic economy in the long run and (2) increase the level of voluntary tax payments. These proposals mainly concern changes in the structure of the tax system and elements of taxes, and do not concern the corresponding changes in the system of their administration, as this is the subject of a separate discussion. Further in this document, paragraph I formulates the purpose and objectives of the state tax policy in view of socio‐economic problems to be addressed, paragraphs II – III present facts, arguments, conclusions from own studies, research of Ukrainian and international experts, calculations to justify the proposals given in paragraphs IV and V of this document.
Опис
Ключові слова
податкова політика, бюджетний кодекс України, бюджетні витрати, адміністрування податків, tax policy, the Budget Code of Ukraine, budget expenditures, tax administration
Бібліографічний опис
Швабій К. Пріоритети податкової політики держави у 2021 році : дослідження з питань економічної політики [Електронний ресурс] / К. Швабій ; Global Research on Optimal Ways for Development(GROWFORD) Institute. – Київ, 2021. – № 1. – 64 с. – Режим доступу : https://www.growford.org.ua/research/priorytety-podatkovoyi-polityky-derzhavy-u-2021-rotsi/
Зібрання