Методи і інструменти управління результативністю бізнес-процесів підприємства на матеріалах ПраТ «Миронівський хлібопродукт»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Якість бізнес-процесів на сучасному економічному розвитку підприємства забезпечує прибуток і зниження витрат, що є важливим для проведення комплексного управління цими процесами, проблема яких не втрачає своєї актуальності і сьогодні. Мета роботи полягає у дослідженні особливостей управління бізнес – процесами на досліджуваному підприємстві. Предметом дослідження є методи і інструменти управління результативністю бізнес процесів підприємства. Об’єктом дослідження виступає сукупність економічних відносин, які виникають в процесі управління бізнес – процесами на підприємстві. За результатами дослідження сформульовані пропозиції щодо вдосконалення управління результативністю бізнес - процесів ПрАТ «Миронівський хлібопродукт». Результати випускної дипломної роботи рекомендовані для практичного використання економічним відділом ПрАТ «Миронівський хлібопродукт». The quality of business processes in the modern economic development of the enterprise provides profit and cost reduction, which is important for comprehensive management of these processes, the problem of which does not lose its relevance even today. The purpose of the work is to study the peculiarities of business process management at the researched enterprise. The subject of the study is the methods and tools of managing the effectiveness of business processes of the enterprise. The object of the study is a set of economic relations that arise in the process of managing business processes
Опис
Ключові слова
бізнес, бізнес-процеси, аналіз результативності бізнес-процесів, business, business processes, analysis of the effectiveness of business processes
Бібліографічний опис
Сусло І. О. Методи і інструменти управління результативністю бізнес-процесів підприємства на матеріалах ПраТ «Миронівський хлібопродукт» : кваліфікаційна робота / І. О. Сусло ; наук. кер. Г. П. Ляшенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 65 с.