Облік і контроль валютно-розрахункових операцій банку

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В наш час різко зростає значення міжнародних економічних зв’язків у господарському розвитку окремих держав. Головним фактором цього є широка інтернаціоналізація виробництва й обігу, науково-технічна революція. Перехід України до ринкових умов господарювання створює широкі можливості для здійснення зовнішньоекономічної діяльності, фінансово-господарської самостійності підприємств, участі країни у міжнародних валютно-розрахункових відносинах. Ці відносини є основною складовою міжнародних економічних відносин. Діяльність банків у сфері валютно-розрахункових операцій набуває все більшого масштабу. За таких умов питання пов’язані з обліком та контролем валютно-розрахункових операцій банкує нагальними, своєчасними та актуальними. Стан і ступінь розробки проблеми в спеціальній літературі. Проблематиці бухгалтерського обліку та контролю валютно-розрахункових операцій банку присвячували свою увагу велика кількість науковців. Серед них: Глушков І.Є., Дзюблюк О.В., Бутинець Ф.Ф., Кіндрацька Л.М., Примостка Л.О., Пушкар М.С. та інші. Результати їх досліджень є науково цінними та практично значимими. Проте динамічні зміни в стані економічних відносин, розвиток глобалізації і діджиталізації вимагає переосмислення відповідності обліку та контролю валютно-розрахункових операцій банку запитам сьогодення. Мета і завдання дослідження. Метою магістерської роботи є удосконалення теоретичних та практичних засад обліку і контролю валютно-розрахункових операцій банку. Для досягнення зазначеної мети в науковій роботі поставлено наступні завдання: - розкрити сутність валютно-розрахункових операцій банку як об’єкту обліку та контролю; - охарактеризувати науково-організаційні засади обліку та контролю валютно-розрахункових операцій банку; 8 - визначити вплив галузевих особливостей діяльності АТ КБ «Приват Банк» на облік та контроль валютно-розрахункових операцій; - здійснити діагностику фактичного стану обліку валютно-розрахункових операцій АТ КБ «Приват Банк»; - провести моніторинг ефективності контролю валютно-розрахункових операцій АТ КБ «Приват Банк»; - ідентифікувати напрями підвищення ефективності обліку валютно-розрахункових операцій АТ КБ «Приват Банк»; - запропонувати шляхи покращення контролю валютно-розрахункових операцій АТ КБ «Приват Банк». Об’єкт дослідження є облік та контроль валютно-розрахункових операцій банку. Предмет дослідження теоретичні, організаційні та практичні засади обліку та контролю валютно-розрахункових операцій банку. Nowadays, the importance of international economic ties in the economic development of individual states is growing sharply. The main factor of this is the wide internationalization of production and circulation, scientific and technical revolution. Ukraine's transition to market economic conditions creates ample opportunities for foreign economic activity, financial and economic independence of enterprises, and the country's participation in international currency settlement relations. These relations are the main component of international economic relations. The activity of banks in the field of currency and settlement operations is gaining an ever-increasing scale. Under such conditions, issues related to the accounting and control of currency settlement transactions are urgent, timely and relevant. The state and degree of development of the problem in special literature. A large number of scientists devoted their attention to the problems of accounting and control of the bank's currency settlement operations. Among them: I.E. Glushkov, O.V. Dzyublyuk, F.F. Butynets, L.M. Kindratska, L.O. Prymostka, M.S. Pushkar. and other. The results of their research are scientifically valuable and practically significant. However, dynamic changes in the state of economic relations, the development of globalization and digitalization require a rethinking of the compliance of accounting and control of the bank's currency settlement operations with today's demands. The purpose and tasks of the research. The purpose of the master's thesis is to improve the theoretical and practical principles of accounting and control of the bank's currency settlement operations. To achieve this goal, the following tasks are set in the scientific work: - reveal the essence of the bank's currency settlement operations as an object of accounting and control; - to characterize the scientific and organizational principles of accounting and control of the bank's currency settlement operations; 8 - to determine the influence of the branch specifics of JSC CB "Privat Bank" activity on the accounting and control of currency settlement operations; - carry out a diagnosis of the actual state of accounting of currency settlement operations of JSC CB "Privat Bank"; - to monitor the effectiveness of control of currency settlement operations of JSC CB "Privat Bank"; - to identify directions for increasing the efficiency of accounting of currency settlement operations of JSC CB "Privat Bank"; - to propose ways to improve the control of currency settlement operations of JSC CB "Privat Bank". The object of the study is the accounting and control of currency settlement operations of the bank. The subject of research is the theoretical, organizational and practical principles of accounting and control of the bank's currency settlement operations.
Опис
Ключові слова
облік, контроль, валютно-розрахункові операції, банк, іноземна валюта., accounting, control, currency settlement operations, bank, foreign currency
Бібліографічний опис
Нетребко К. В. Облік і контроль валютно-розрахункових операцій банку : кваліфікаційна робота / К. В. Нетребко ; наук. кер. Ю. І. Мискін ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. облікових технологій та бізнес аналітики. — Ірпінь, 2023. — 78 с.