Фізичне самовдосконалення студентів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
К. : Київ. Нац. торг.-екон. Ун-т
Анотація
Завданням фізичного виховання студентів є виховання міцних здорових молодих людей, які в повній мірі володіють навичками і вміннями, визначеними навчальною програмою по фізичній культурі. Навчальні заняття з фізичного виховання у вищих навчальних закладах не можуть в повній мірі поповнити дефіцит рухової активності студентів, забезпечити відновлення їхньої розумової працездатності, попередити захворювання, що розвиваються на фоні хронічної втоми. Вирішенню цієї проблеми сприяють самостійні заняття фізичними вправами, тривалість яких повинна становити не менше 4-6 годин на тиждень. Як показує практика, багато студентів не займаються фізичним самовдосконаленням за відсутності і спеціальних знань в області фізичної культури і спорту, доступних рекомендацій і навчальних посібників з питань змісту і методики самостійних занять. The goal of students' physical education is to nurture strong healthy young people who fully possess the skills and competences identified in the physical education curriculum. Physical education training at higher education institutions cannot fully fill students' mobility deficits, ensure that their mental performance is restored, and diseases that develop on the background of chronic fatigue can be prevented. Solution to this problem is facilitated by independent exercise, the duration of which should be at least 4-6 hours per week. As practice shows, many students do not engage in physical self-improvement in the absence of specialized knowledge in the field of physical culture and sports, available guidance and tutorials on the content and methodology of self-study.
Опис
Ключові слова
фізичне навантаження, студентська молодь, біг, вправи, тест Купра., physical activity, student youth, running, exercises, test of Cooper.
Бібліографічний опис
Довгань Н. Ю. Фізичне самовдосконалення студентів : навч. посіб. / Н. Ю. Довгань, Л. Б. Биковська, Н. Л. Чайченко. – К. : Київ. Нац. торг.-екон. Ун-т, 2014. – 372 с.