Стратегічне фінансове планування як необхідна умова розвитку вітчизняних підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У сучасній ринковій економіці важливою передумовою ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і досягнення високих кінцевих результатів є планування діяльності підприємств. Проте нині воно є не регламентованим з огляду на єдині правила чи стандарти. Більше того, напрацьований як вітчизняною, так і зарубіжною наукою та практикою інструментарій планування є досить різноманітним, що дає змогу використовувати такий набір методів та алгоритмів, який є прийнятним для кожної ситуації. Необхідність вирішення економічної проблеми оптимального розподілу ресурсів в умовах невизначеності та непередбачуваності змін господарського середовища вимагає формування належного стратегічного підходу щодо управління підприємством на ґрунті вибору певної стратегії розвитку, реалізація якої має забезпечити досягнення бажаних економічних результатів діяльності. In the modern market economy, the planning of enterprises is an important prerequisite for the effective use of limited productive resources and the achievement of high end results. However, it is currently not regulated by common rules or standards. Moreover, the national and foreign science and practice developed by the planning toolkit is quite varied, which makes it possible to use such a set of methods and algorithms that is acceptable for each situation. The need to solve the economic problem of optimal resource allocation in conditions of uncertainty and unpredictability of changes in the economic environment requires the formation of a proper strategic approach to enterprise management on the basis of the choice of a particular development strategy, the implementation of which should ensure the achievement of desired economic performance.
Опис
Ключові слова
Фінансова стратегія підприємства, ресурси, стійкість підприємства, планування., Financial strategy of the enterprise, resources, enterprise sustainability, planning.
Бібліографічний опис
Уланівський В. А. Стратегічне фінансове планування як необхідна умова розвитку вітчизняних підприємств / В. А. Уланівський ; наук. кер. М. Д. Бедринець // Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи : у 4-х ч. / Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2017. – Ч. 4. – С. 146–152.
Зібрання