Міжнародний туризм в економічній структурі розвинених країн

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою дослідження є тенденції розвитку міжнародного туризму та їх вплив на економіку країн в світі. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завданнярозглянути туризм як галузь економіки; - вивчити сутність та класифікація міжнародного туризму; - розглянути форми і види міжнародного туризму; - дати характеристику туристичного ринку; - провести аналіз міжнародного туризму; - виявити проблеми функціонування міжнародного туризму в світі; - ознайомитися із зарубіжним досвідом розвитку міжнародного туризму; - визначити шляхи розвитку міжнародного туризму на основі світового досвіду. Об’єкт дослідження - світовий туристичний ринок. Предмет дослідження - особливості розвитку міжнародного туризму в країнах світу The purpose of the study is the development trends of international tourism and their impact on the economy of countries in the world. To achieve the goal, it is necessary to perform the following tasks: consider tourism as a branch of the economy; - to study the essence and classification of international tourism; - consider the forms and types of international tourism; - give a description of the tourist market; - conduct an analysis of international tourism; - identify the problems of functioning of international tourism in the world; - get acquainted with the foreign experience of the development of international tourism; - to determine ways of development of international tourism based on world experience. The object of research is the world tourist market. The subject of the study is the peculiarities of the development of international tourism in the countries of the world.
Опис
Ключові слова
міжнародний туризм, види, аналіз, проблеми функціонування, international tourism, types, analysis, functioning problems
Бібліографічний опис
Навальний А. М. Міжнародний туризм в економічній структурі розвинених країн : кваліфікаційна робота / А. М. Навальний ; наук. кер. О. В. Коляда ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 81 с.