Комплексний підхід економічної безпеки підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Державний податковий університет
Анотація
Визначено, що комплексний підхід до забезпечення економічної безпеки підприємства включає: розробку системи економічної безпеки; визначення та врахування різноманітних факторів, що впливають на економічну безпеку; запровадження заходів щодо захисту від загроз та небезпек. Досліджено основні чинники внутрішнього середовища економічної безпеки підприємств, такі як: забезпеченість оборотними коштами; фінансування інноваційної діяльності; технологічний потенціал; залежність виробництва від постачальників; вартість енергоносіїв та інших ресурсів; плинність кадрів; кваліфікація персоналу; моральний та фізичний стан матеріально-технічної бази. Зроблено акцент на важливості врахування людського фактору при забезпеченні економічної безпеки підприємства. Комплексний підхід до забезпечення економічної безпеки підприємства дозволяє мінімізувати ризики та забезпечити стабільне функціонування підприємства. Важливим аспектом економічної безпеки є захист від внутрішніх загроз, пов'язаних з діяльністю персоналу. Дані дослідження можуть бути використані для формування та вдосконалення системи економічної безпеки підприємств. It is determined that an integrated approach to ensuring the economic security of an enterprise includes: development of an economic security system; identification and consideration of various factors affecting economic security; introduction of measures to protect against threats and dangers. The author examines the main factors of the internal environment of economic security of enterprises, such as: provision of working capital; financing of innovation activities; technological potential; dependence of production on suppliers; cost of energy and other resources; staff turnover; staff qualifications; moral and physical condition of the material and technical base. The author emphasizes the importance of taking into account the human factor in ensuring economic security of an enterprise. An integrated approach to ensuring economic security of an enterprise allows minimizing risks and ensuring stable operation of an enterprise. An important aspect of economic security is protection against internal threats related to the activities of personnel. This research can be used to form and improve the system of economic security of enterprises.
Опис
Ключові слова
економічна безпека, підприємство, комплексний підхід, economic security, enterprise, integrated approach
Бібліографічний опис
Грищенко С. М. Комплексний підхід економічної безпеки підприємств / С. М. Грищенко, М. М. Філоненко // Трансформація фіскальної політики в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, Ірпінь, 8 грудня 2023 року. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2024. – С. 363–365.
Зібрання