Розробка проекту з освоєння нової продукції в підприємницькій діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в узагальненні теоретико-методичних положень і розробки проекту нового виробу на підприємстві для підвищення ефективності його діяльності. Завданнями роботи є дослідження значення управління проектами з освоєння нової продукції в підприємницькій діяльності; узагальнення різних підходів до визначення етапів розробки проектів на підприємстві; визначення етапів розробки проектів та дослідження їх впливу на діяльність підприємства; діагностування нової продукції на ТОВ «Пирятинський сирзавод»; визначення впливу розробки проекту з освоєння нової продукції на ефективність діяльності ТОВ «Пирятинський сирзавод»; удосконалення етапів розробки проекту з освоєння нової продукції на ТОВ «Пирятинський сирзавод». Предмет дослідження - вплив проекту з освоєння нової продукції на ефективність діяльності підприємства. Об’єктом дослідження є розробка проекту з освоєння нової продукції в підприємницькій діяльності. За результатами дослідження систематизовано теоретичні та практичні аспекти з розробки проекту в підприємницькій діяльності, а також запропоновано декілька шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства через розробку проекту з освоєння нової продукції. The purpose of the work is in the generalization of theoretical and methodological provisions and the development of a new product at the enterprise to increase the efficiency of its activity. The objectives of the work are there is a study of the importance of project management for the development of new products in entrepreneurial activity; generalization of different approaches to determining the stages of project development at the enterprise; determination of stages of project development and research of their impact on enterprise activity; diagnosis of new products at Piryatin cheese factory LLC; determination of the influence of the development of the project on the development of new products on the efficiency of the activity of the LLC "Piryatin cheese factory"; improvement of the stages of development of the project for the development of new products at "Piryatin cheese factory" LLC. The subject of research the impact of the development of the project on the development of new products on the efficiency of the enterprise. The object of research is there is the development of a project on the development of new products in entrepreneurial activity. According to the results of the study systematized the theoretical and practical aspects of project development in entrepreneurial activity, and also proposed several ways to increase the efficiency of the enterprise through the development of a project for the development of new products.
Опис
Ключові слова
проект, розробка проекту з освоєння нової продукції, підприємство ефективність діяльності підприємства, project, development of a project for the development of new products enterprise efficiency of the enterprise
Бібліографічний опис
Вініченко С. О. Розробка проекту з освоєння нової продукції в підприємницькій діяльності : кваліфікаційна робота / С. О. Вініченко ; наук. кер. О. І. Піжук ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 74 с.