Обліково-аналітичне забезпечення управління людським капіталом підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних положень обліково-аналітичного забезпечення системи управління людським капіталом. Завданнями роботи є: дослідити економічний зміст поняття «людський капітал» як об’єкту управління на підприємстві; систематизувати методичні аспекти обліково-аналітичного забезпечення управління людським капіталом підприємства; навести загальну характеристику економічної діяльності Приватного акціонерного товариства «МХП»; сформувати інформаційне забезпечення обліку людського капіталу на досліджуваному підприємстві; структурувати облікове забезпечення формування та використання людського капіталу на досліджуваному підприємстві; здійснити аналіз витрат на формування та використання людського капіталу ПАТ «МХП»; запропонувати напрями підвищення ефективності управління людським капіталом. Предметом дослідження є теоретичні, організаційно-методичні та прикладні положення бухгалтерського обліку й аналізу системи управління людським капіталом підприємств. Об’єктом дослідження виступає процес формування, використання та розвитку людського капіталу. За результатами дослідження сформульовані практичні рекомендації з удосконалення методики та організації обліково-аналітичних процедур з управління людським капіталом підприємства як основи прискорення обробки та представлення економічної інформації для прийняття управлінських рішень. Одержані результати можуть бути використані в організації обліково-аналітичного процесу менеджменту підприємства. The purpose of the work consists in substantiate the theoretical and methodological provisions of the accounting and analytical support of the human capital management system. The tasks of the work are: to investigate the economic meaning of the concept of "human capital" as an object of management at the enterprise; to systematize methodical aspects of accounting and analytical support for human capital management of the enterprise; to provide a general description of the economic activity of the Private Joint Stock Company "MHP"; to form information support for accounting of human capital at the investigated enterprise; to structure the accounting support for the formation and use of human capital at the enterprise under study; carry out an analysis of costs for the formation and use of human capital of MHP PJSC; to propose directions for increasing the efficiency of human capital management. The subject of the work is the theoretical, organizational, methodological and applied principles of accounting and analysis of the human capital management system. The object of research is the process of formation, use and development of human capital. The results of the work formulate practical recommendations formulated for improving the methodology and organization of accounting and analytical procedures for managing the human capital as a basis for accelerating the processing and presentation of economic information for management decision-making. The obtained results can be used in the organization of accounting and analytical process by the management of the enterprise.
Опис
Ключові слова
людський капітал, управління людським капіталом, обліково-аналітичне забезпечення, human capital, human capital management, accounting and analytical support
Бібліографічний опис
Агапова С. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління людським капіталом підприємства :кваліфікаційна робота / С. А. Агапова ; наук. кер. Л. В. Титенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. облікових технологій та бізнес аналітики. — Ірпінь, 2023. — 52 с.